Drukuj

Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie 
Projekt
Nr 1.3-17
Umowa Nr POPW. 01.03.00-20-001/08-00

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka
Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 14 321 946 PLN
Kwota dofinansowania: 1,75 mln Euro = 8 701 411 PLN
Okres realizacji projektu: styczeń 2007 r. – czerwiec 2010 r.

Opis projektu: Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie pod inwestycje produkcyjne terenu o łącznej powierzchni oddziaływania 32,73 ha położonego w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 142/XXXVIII/05 Rady Miasta Zambrów z dnia 20.12.2005. Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o powierzchni 42,8641 ha .

Poszczególnymi elementami projektu są:

 • – Wykonanie dróg
 • – Wykonanie parkingów i chodników
 • – Sieć kanalizacji deszczowej
 • – Sieć wodociągowa
 • – Sieć kanalizacji sanitarnej
 • – Wykonanie pasów zieleni
 • – Sieć oświetlenia drogowego

Przebieg realizacji projektu:

Etap I: Przygotowanie dokumentacji projektu

W ramach realizacji etapu I wykonano poniższe zadania:

– Przygotowanie dokumentacji technicznej – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Umowę na wykonanie Projektu budowlanego zagospodarowania i wykonawczego sieci uzbrojenia terenu zawarto w 2006 roku, zaś w II kwartale 2007 roku projekt budowlany został opracowany, a Gmina Miasto Zambrów dokonała zapłaty za wykonanie umowy. Wydatek został poniesiony po 1 stycznia 2007 roku.

– Ocena oddziaływania na środowisko – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30 stycznia 2007 r wystąpił do Starosty Powiatu Zambrowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzania raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną, na obszarze położonym pomiędzy ulicami: Targowa, Aleja Wojska Polskiego, oraz południową granicą Miasta Zambrów.

Postanowieniem Nr 17/P/NZ/07 z dnia 7 lutego 2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał opinię, że w jego ocenie nie zachodzi konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. Również Starosta Powiatu Zambrowskiego postanowieniem RI 7633-15/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie może być uzgodnione w zakresie wymogów ochrony środowiska bez konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Miasta Zambrów działając jako organ prowadzący postępowanie Postanowieniem RG 7625 – 03/07 z dnia 19 lutego 2007 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

– Przygotowanie studium wykonalności – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Umowa na wykonanie studium wykonalności została zawarta w IV kwartale 2007 roku, studium zostało opracowane do maja 2008 roku, Gmina Miasto Zambrów dokonała zapłaty za wykonaną umowę.

Etap II: Wykup gruntów, wniesienie aportem

W ramach realizacji etapu II wykonano poniższe zadania:

– Wykup gruntów – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Wykupy zrealizowano w 2007 roku, do końca IV kwartału 2007 roku podpisano umowy o wykup gruntów. Wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

– Koszty nabycia gruntów – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Koszty związane z nabyciem gruntów ponoszono w 2007 roku, do końca IV kwartału dokonano wszelkich płatności związanych z nabyciem gruntów. Wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

– Wniesienie gruntów aportem – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Wniesienie gruntów aportem nastąpiło w III kwartale 2008 roku.

Etap III: Przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane i nadzór inwestorski

W ramach realizacji etapu III wykonano poniższe zadania:

– Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Realizacja niniejszego zadania rozpoczęła się w I kwartale 2008 roku, zaś zakończyła w II kwartale 2008 roku podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych w dniu 16 kwietnia 2008 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.).

– Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Realizacja niniejszego zadania została zrealizowana w II kwartale 2008 roku. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 14 maja 2008 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.).

Etap IV: Roboty budowlane wraz z nadzorem

W ramach realizacji etapu IV wykonano poniższe zadania:

–  Roboty sanitarne: sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej  – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 65%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

– Roboty drogowe: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie dróg, parkingów, chodników, organizacja ruchu – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 42%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na wykonaniu prac przygotowawczych, rozbiórkowych, dróg, parkingów, chodników i organizacji ruchu na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

– Sieci elektroenergetyczne: sieć oświetlenia drogowego, Przekładka kabli nn, Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 75%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

– Nadzór inwestorski – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 62%
Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi sprawowano w okresie od II kwartału 2008 roku do IV kwartału 2008 roku.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji planuje się osiągnięcie następujących produktów:

 1. Sieć kanalizacji deszczowej ok. 2 617,6 mb,
 2. Sieć wodociągowa ok. 1 628,5 mb,
 3. Sieć kanalizacji sanitarnej ok. 2 211 mb,
 4. Wykonanie dróg ok. 2 640 m,
 5. Wykonanie parkingów, chodników (ok. 11 227,5 m2) ,
 6. Wykonanie pasów zieleni (ok. 8 580 m2),
 7. Wykonanie dwóch placów do zawracania o wymiarach 16m x 16m i 12,5m x 12,5m,
 8. Sieć oświetlenia drogowego ok. 2 892 mb, punkty oświetlenia drogowego – ok. 87 kpl

Wykonanie inwestycji doprowadzi do powstania następujących rezultatów:

 1. Stworzenie przedsiębiorcom możliwości utworzenia kompleksu zakładów produkcyjnych i usługowych położonych na zwartym obszarze 19,01 ha
 2. Zapewnienie terenom inwestycyjnym warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostęp do infrastruktury technicznej i drogowej – 28,92 ha
 3. Pozyskanie na teren Zambrowa co najmniej 2 firm opartych na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje.
 4. Stworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy.
 5. Stworzenie nowych, sezonowych miejsc pracy w firmach realizujących projekt – 10 etatów.

Promocja projektu:

W ramach promocji projektu zaplanowano następujące działania, skierowane do mieszkańców Gminy Miasto Zambrów jak również powiatu, województwa podlaskiego i całego kraju:

 • w miejscu realizacji inwestycji zostanie postawiona tablica informacyjna, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
 • strona internetowa miasta – www.zambrow.pl, Zambrowski Portal Internetowy www.zambrow.org – bieżące informacje na temat realizacji projektu, informacje o efektach i rezultatach przedsięwzięcia z zaznaczeniem udziału środków z funduszy strukturalnych w kosztach inwestycji,
 • gazeta lokalna „Monitor Zambrowski” – informacje z przebiegu realizacji inwestycji, informowanie o wkładzie środków z Unii Europejskiej,
 • miejskie tablice informacyjne – ogłoszenia, plakaty wskazujące współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
 •  zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Urzędzie Miasta, na których zostanie przedstawiona inwestycja z podaniem korzyści społecznych. Podkreślona również zostanie rola środków pomocowych,
 • informacje w prasie regionalnej: „Gazeta Współczesna”, „Kontakty”, „Kurier Poranny”.

Działania promocyjne po zakończeniu realizacji inwestycji:

 • konferencja prasowa zwołana na zakończenie realizacji inwestycji,
 • w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych tablice informacyjne zostaną zastąpione przez stałe tablice pamiątkowe, umieszczone w dostępnym miejscu (przy głównym wjeździe na teren inwestycji).

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility