Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie 
Projekt
Nr 1.3-17
Umowa Nr POPW. 01.03.00-20-001/08-00

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka
Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 14 321 946 PLN
Kwota dofinansowania: 1,75 mln Euro = 8 701 411 PLN
Okres realizacji projektu: styczeń 2007 r. – czerwiec 2010 r.

Opis projektu: Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie pod inwestycje produkcyjne terenu o łącznej powierzchni oddziaływania 32,73 ha położonego w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 142/XXXVIII/05 Rady Miasta Zambrów z dnia 20.12.2005. Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o powierzchni 42,8641 ha .

Poszczególnymi elementami projektu są:

 • – Wykonanie dróg
 • – Wykonanie parkingów i chodników
 • – Sieć kanalizacji deszczowej
 • – Sieć wodociągowa
 • – Sieć kanalizacji sanitarnej
 • – Wykonanie pasów zieleni
 • – Sieć oświetlenia drogowego

Przebieg realizacji projektu:

Etap I: Przygotowanie dokumentacji projektu

W ramach realizacji etapu I wykonano poniższe zadania:

– Przygotowanie dokumentacji technicznej – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Umowę na wykonanie Projektu budowlanego zagospodarowania i wykonawczego sieci uzbrojenia terenu zawarto w 2006 roku, zaś w II kwartale 2007 roku projekt budowlany został opracowany, a Gmina Miasto Zambrów dokonała zapłaty za wykonanie umowy. Wydatek został poniesiony po 1 stycznia 2007 roku.

– Ocena oddziaływania na środowisko – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30 stycznia 2007 r wystąpił do Starosty Powiatu Zambrowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzania raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną, na obszarze położonym pomiędzy ulicami: Targowa, Aleja Wojska Polskiego, oraz południową granicą Miasta Zambrów.

Postanowieniem Nr 17/P/NZ/07 z dnia 7 lutego 2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał opinię, że w jego ocenie nie zachodzi konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. Również Starosta Powiatu Zambrowskiego postanowieniem RI 7633-15/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie może być uzgodnione w zakresie wymogów ochrony środowiska bez konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Miasta Zambrów działając jako organ prowadzący postępowanie Postanowieniem RG 7625 – 03/07 z dnia 19 lutego 2007 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

– Przygotowanie studium wykonalności – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Umowa na wykonanie studium wykonalności została zawarta w IV kwartale 2007 roku, studium zostało opracowane do maja 2008 roku, Gmina Miasto Zambrów dokonała zapłaty za wykonaną umowę.

Etap II: Wykup gruntów, wniesienie aportem

W ramach realizacji etapu II wykonano poniższe zadania:

– Wykup gruntów – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Wykupy zrealizowano w 2007 roku, do końca IV kwartału 2007 roku podpisano umowy o wykup gruntów. Wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

– Koszty nabycia gruntów – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Koszty związane z nabyciem gruntów ponoszono w 2007 roku, do końca IV kwartału dokonano wszelkich płatności związanych z nabyciem gruntów. Wydatki zostały poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

– Wniesienie gruntów aportem – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Wniesienie gruntów aportem nastąpiło w III kwartale 2008 roku.

Etap III: Przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane i nadzór inwestorski

W ramach realizacji etapu III wykonano poniższe zadania:

– Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Realizacja niniejszego zadania rozpoczęła się w I kwartale 2008 roku, zaś zakończyła w II kwartale 2008 roku podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych w dniu 16 kwietnia 2008 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.).

– Przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego – zaawansowanie prac wynosi: 100%
Realizacja niniejszego zadania została zrealizowana w II kwartale 2008 roku. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 14 maja 2008 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmian.).

Etap IV: Roboty budowlane wraz z nadzorem

W ramach realizacji etapu IV wykonano poniższe zadania:

–  Roboty sanitarne: sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej  – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 65%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

– Roboty drogowe: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie dróg, parkingów, chodników, organizacja ruchu – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 42%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na wykonaniu prac przygotowawczych, rozbiórkowych, dróg, parkingów, chodników i organizacji ruchu na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

– Sieci elektroenergetyczne: sieć oświetlenia drogowego, Przekładka kabli nn, Przebudowa sieci telekomunikacyjnych – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 75%
Roboty rozpoczęto w II kwartale 2008 roku i nadal są prowadzone. Roboty polegały na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na terenie położonym w południowej części miasta Zambrów w okolicy ulic Targowej i Alei Wojska Polskiego.

– Nadzór inwestorski – zaawansowanie prac do dnia 28 lutego 2009 roku wynosi: 62%
Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi sprawowano w okresie od II kwartału 2008 roku do IV kwartału 2008 roku.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji planuje się osiągnięcie następujących produktów:

 1. Sieć kanalizacji deszczowej ok. 2 617,6 mb,
 2. Sieć wodociągowa ok. 1 628,5 mb,
 3. Sieć kanalizacji sanitarnej ok. 2 211 mb,
 4. Wykonanie dróg ok. 2 640 m,
 5. Wykonanie parkingów, chodników (ok. 11 227,5 m2) ,
 6. Wykonanie pasów zieleni (ok. 8 580 m2),
 7. Wykonanie dwóch placów do zawracania o wymiarach 16m x 16m i 12,5m x 12,5m,
 8. Sieć oświetlenia drogowego ok. 2 892 mb, punkty oświetlenia drogowego – ok. 87 kpl

Wykonanie inwestycji doprowadzi do powstania następujących rezultatów:

 1. Stworzenie przedsiębiorcom możliwości utworzenia kompleksu zakładów produkcyjnych i usługowych położonych na zwartym obszarze 19,01 ha
 2. Zapewnienie terenom inwestycyjnym warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostęp do infrastruktury technicznej i drogowej – 28,92 ha
 3. Pozyskanie na teren Zambrowa co najmniej 2 firm opartych na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje.
 4. Stworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy.
 5. Stworzenie nowych, sezonowych miejsc pracy w firmach realizujących projekt – 10 etatów.

Promocja projektu:

W ramach promocji projektu zaplanowano następujące działania, skierowane do mieszkańców Gminy Miasto Zambrów jak również powiatu, województwa podlaskiego i całego kraju:

 • w miejscu realizacji inwestycji zostanie postawiona tablica informacyjna, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
 • strona internetowa miasta – www.zambrow.pl, Zambrowski Portal Internetowy www.zambrow.org – bieżące informacje na temat realizacji projektu, informacje o efektach i rezultatach przedsięwzięcia z zaznaczeniem udziału środków z funduszy strukturalnych w kosztach inwestycji,
 • gazeta lokalna „Monitor Zambrowski” – informacje z przebiegu realizacji inwestycji, informowanie o wkładzie środków z Unii Europejskiej,
 • miejskie tablice informacyjne – ogłoszenia, plakaty wskazujące współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
 •  zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Urzędzie Miasta, na których zostanie przedstawiona inwestycja z podaniem korzyści społecznych. Podkreślona również zostanie rola środków pomocowych,
 • informacje w prasie regionalnej: „Gazeta Współczesna”, „Kontakty”, „Kurier Poranny”.

Działania promocyjne po zakończeniu realizacji inwestycji:

 • konferencja prasowa zwołana na zakończenie realizacji inwestycji,
 • w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych tablice informacyjne zostaną zastąpione przez stałe tablice pamiątkowe, umieszczone w dostępnym miejscu (przy głównym wjeździe na teren inwestycji).
Accessibility