Tytuł projektu: Powiększenie terenów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie

Projekt Nr. WND-RPPD.01.04.01-20-0003/15

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności  gospodarki regionu

Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – terenu inwestycyjne

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 934 871,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 712 739,08 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 14.09.2016

Opis projektu: Projekt zakładał kompleksowe przygotowanie pod inwestycje terenu o pow. 6,4853 ha w celu nadania nowych funkcji gospodarczych, w tym uzbrojenie i budowa układu komunikacyjnego  wewnątrz terenu inwestycyjnego.

Cel projektu: pobudzanie rozwoju gospodarczego przez zwiększanie atrakcyjności dla inwestorów

Na realizację celu strategicznego składają się cele cząstkowe:

– stworzenie infrastruktury dla potrzeb nowych inwestorów,

– stworzenie warunków dla rozwoju firm,

– sprowadzenie na tereny inwestycyjne firm stosujących innowacyjne technologie,

– stworzenie nowych miejsc pracy.

Zakres rzeczowy projektu:

– kanalizacja deszczowa,

– sieć wodociągowa,

– kanalizacja sanitarna,

– droga dojazdowa do działek inwestycyjnych w obrębie uzbrojonego terenu,

– chodniki,

– zjazdy,

– oświetlenie,

– ogrodzenie działek.

Accessibility