Drukuj

Tytuł projektu:Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II

Projekt Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05
Umowa Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05/U/5/07

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 4 262 297,56 PLN
Kwota dofinansowania: 2 807 907,00 PLN
Okres realizacji projektu: marzec 2007 – luty 2008

Opis projektu: Projekt dotyczy budowy infrastruktury drogowej – dróg gminnych, stanowiących drogi zbiorcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem niniejszego projektu (Etap II, lata 2005- 2007) była przebudowa i budowa układu komunikacyjnego centrum Miasta Zambrowa, który obejmuje ulice: 02KZ (ul. Piłsudskiego), Białostocką, Paderewskiego (Grabowska), Kościuszki, Świętokrzyską, Sadową, Wilsona, Plac Sikorskiego, Podedwornego i 08KD (Sportowa). Projekt miał na celu upłynnienie ruchu i wyprowadzenie jego części ze zwartej zabudowy centrum miasta.

Przedsięwzięcie polegało na:

 • budowie nowej ulicy 02KZ,
 • poprawie geometrii elementów ulic,
 • poszerzeniu ulic i chodników,
 • ulepszeniu nawierzchni jezdni i chodników,
 • przebudowie skrzyżowań, m.in. skrzyżowań z drogami krajowymi
 • wybudowaniu ronda,
 • przebudowa linii telekomunikacyjnej,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa wodociągu,
 • przebudowa gazociągu.

Równolegle z realizacją budowy dróg wykonane zostały systemy odwodnienia ulic, modernizacje wlotów wszystkich ulic poprzecznych dochodzących do ulic objętych projektem, modernizacje i budowa ciągów pieszych, zieleńce, parkingi.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie nowego, sprawniejszego, lepiej zorganizowanego węzła komunikacyjnego w centrum Zambrowa, przenoszącego ruch tranzytowy z wąskich ulic w centrum miasta na drogę zbiorczą korzystniej położoną, o właściwych parametrach.

Przebieg realizacji projektu:

– roboty w zakresie dróg
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 05.12.2007 przebudowano układ komunikacyjny Zambrowa w zakresie objętym projektem technicznym, m.in. w ścisłym centrum wybudowano 0,24 km dróg, zmodernizowano 0,66 km dróg, wybudowano 0,54 km chodników, zmodernizowano 0,24 km chodników, zbudowano 1 rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym (Kościuszki, Świętokrzyska, Piłsudskiego), zbudowano skrzyżowanie (ul. Białostocka, Sadowa, Piłsudskiego) i przebudowano 2 skrzyżowania – ul. Świętokrzyska, ul. Białostocka oraz ul. Kościuszki i ul. Białostocka, wybudowano i zmodernizowano parkingi przy Placu Sikorskiego, Świętokrzyskiej i Białostockiej, wykonano stałą organizację ruchu.

– kanalizacja deszczowa i sanitarna
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 12.11.2007. Wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną w zakresie objętym projektem technicznym. Kanalizację deszczową (200 m)zbudowano w ul. Piłsudskiego oraz w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Świętokrzyskiej, Piłsudskiego. Kanalizacja sanitarna w obrębie ronda (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

– przebudowa wodociągu
Zaawansowanie robót wynosi: 100%

Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 29.11.2007. Przebudowano wodociąg w zakresie objętym projektem technicznym w rejonie skrzyżowania ul. Biłostockiej, Sadowej, Piłsudskiego (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

– przebudowa gazociągu
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 29.11.2007. Dokonano przebudowy gazociągu w zakresie objętym projektem technicznym w rejonie wybudowanego ronda (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

– budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej

Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 04.05.2007 – 20.12.2007. Zbudowano i przebudowano sygnalizację świetlną w zakresie objętym projektem technicznym budowa – skrzyżowanie ul. Białostocka, Sadowa, Piłsudskiego, przebudowa – skrzyżowanie ul. Kościuszki i Białostocka.

–  budowa i przebudowa oświetlenia drogowego
Zaawansowanie robót wynosi: 100%

Roboty trwały w okresie 04.05.2007 – 10.12.2007. Zbudowano i przebudowano oświetlenie drogowe w zakresie objętym projektem technicznym w centrum miasta Zambrowa ul. Białostocka, Piłsudskiego, Kościuszki.

– przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 04.05.2007 – 30.08.2007. Sieci telekomunikacyjne przebudowano w zakresie objętym projektem technicznym, w ul. Białostockiej, Piłsudskiego, (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu)
W badanym okresie w projekcie wystąpiły roboty dodatkowe związane z przebudową i budową układu komunikacyjnego w centrum miasta Zambrów – etap II.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto  następujące produkty:

 1. Długość wybudowanej drogi    – 0,24 km
 2. Długość zmodernizowanej drogi – 0,66 km
 3. Liczba wybudowanych skrzyżowań     – 2 szt.
 4. Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 2      szt.
 5. Liczba wybudowanych miejsc postojowych     – 12 szt.
 6. Liczba zmodernizowanych miejsc postojowych – 30 szt.
 7. Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 3 szt.
 8. Długość wybudowanych chodników    – 0,54 km
 9. Długość zmodernizowanych chodników – 0,24 km
 10. Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 14 szt.
 11. Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych – 14       szt.
 12. Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych – 4      szt.
 13. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 6 szt.
 14. Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1      szt.
 15. Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1 szt.
 16. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,2 km
 17. Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji ulicznej – 1        szt.

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – 1,5 ha
 2. Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 6,5       minuty
 3. Liczba wypadków drogowych – 2 szt.
 4. Liczba rannych i zabitych – 5 osoby

Promocja Projektu:

Beneficjent – Gmina Miasto Zambrów wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000 z 30 maja 2000 r. Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej.

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W miejscu realizacji inwestycji zostały postawione 3 tablice informacyjne, zawierające niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.

Informacje o projekcie widnieją na tablicach informacyjnych.

Na zakończenie realizacji inwestycji została zwołana konferencja prasowa.

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów https://www.zambrow.pl/.

Bieżące informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronach Zambrowskiego Portalu Internetowego http://www.zambrow.org/.

Ponadto informacje nt. projektu pojawiają się w Monitorze Zambrowskim oraz następujących gazetach: Kontakty, Gazeta Współczesna.

Informacje nt. Projektu pojawiły się również na Wrotach Podlasia http://www.wrotapodlasia.pl/, www.radionadzieja.pl oraz audycjach radiowych w Radio Nadzieja.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility