Tytuł projektu:Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II

Projekt Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05
Umowa Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05/U/5/07

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 4 262 297,56 PLN
Kwota dofinansowania: 2 807 907,00 PLN
Okres realizacji projektu: marzec 2007 – luty 2008

Opis projektu: Projekt dotyczy budowy infrastruktury drogowej – dróg gminnych, stanowiących drogi zbiorcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem niniejszego projektu (Etap II, lata 2005- 2007) była przebudowa i budowa układu komunikacyjnego centrum Miasta Zambrowa, który obejmuje ulice: 02KZ (ul. Piłsudskiego), Białostocką, Paderewskiego (Grabowska), Kościuszki, Świętokrzyską, Sadową, Wilsona, Plac Sikorskiego, Podedwornego i 08KD (Sportowa). Projekt miał na celu upłynnienie ruchu i wyprowadzenie jego części ze zwartej zabudowy centrum miasta.

Przedsięwzięcie polegało na:

 • budowie nowej ulicy 02KZ,
 • poprawie geometrii elementów ulic,
 • poszerzeniu ulic i chodników,
 • ulepszeniu nawierzchni jezdni i chodników,
 • przebudowie skrzyżowań, m.in. skrzyżowań z drogami krajowymi
 • wybudowaniu ronda,
 • przebudowa linii telekomunikacyjnej,
 • przebudowa linii elektroenergetycznych,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa wodociągu,
 • przebudowa gazociągu.

Równolegle z realizacją budowy dróg wykonane zostały systemy odwodnienia ulic, modernizacje wlotów wszystkich ulic poprzecznych dochodzących do ulic objętych projektem, modernizacje i budowa ciągów pieszych, zieleńce, parkingi.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest stworzenie nowego, sprawniejszego, lepiej zorganizowanego węzła komunikacyjnego w centrum Zambrowa, przenoszącego ruch tranzytowy z wąskich ulic w centrum miasta na drogę zbiorczą korzystniej położoną, o właściwych parametrach.

Przebieg realizacji projektu:

– roboty w zakresie dróg
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 05.12.2007 przebudowano układ komunikacyjny Zambrowa w zakresie objętym projektem technicznym, m.in. w ścisłym centrum wybudowano 0,24 km dróg, zmodernizowano 0,66 km dróg, wybudowano 0,54 km chodników, zmodernizowano 0,24 km chodników, zbudowano 1 rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym (Kościuszki, Świętokrzyska, Piłsudskiego), zbudowano skrzyżowanie (ul. Białostocka, Sadowa, Piłsudskiego) i przebudowano 2 skrzyżowania – ul. Świętokrzyska, ul. Białostocka oraz ul. Kościuszki i ul. Białostocka, wybudowano i zmodernizowano parkingi przy Placu Sikorskiego, Świętokrzyskiej i Białostockiej, wykonano stałą organizację ruchu.

– kanalizacja deszczowa i sanitarna
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 12.11.2007. Wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną w zakresie objętym projektem technicznym. Kanalizację deszczową (200 m)zbudowano w ul. Piłsudskiego oraz w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Świętokrzyskiej, Piłsudskiego. Kanalizacja sanitarna w obrębie ronda (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

– przebudowa wodociągu
Zaawansowanie robót wynosi: 100%

Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 29.11.2007. Przebudowano wodociąg w zakresie objętym projektem technicznym w rejonie skrzyżowania ul. Biłostockiej, Sadowej, Piłsudskiego (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

– przebudowa gazociągu
Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 05.04.2007 – 29.11.2007. Dokonano przebudowy gazociągu w zakresie objętym projektem technicznym w rejonie wybudowanego ronda (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu).

– budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej

Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 04.05.2007 – 20.12.2007. Zbudowano i przebudowano sygnalizację świetlną w zakresie objętym projektem technicznym budowa – skrzyżowanie ul. Białostocka, Sadowa, Piłsudskiego, przebudowa – skrzyżowanie ul. Kościuszki i Białostocka.

–  budowa i przebudowa oświetlenia drogowego
Zaawansowanie robót wynosi: 100%

Roboty trwały w okresie 04.05.2007 – 10.12.2007. Zbudowano i przebudowano oświetlenie drogowe w zakresie objętym projektem technicznym w centrum miasta Zambrowa ul. Białostocka, Piłsudskiego, Kościuszki.

– przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Zaawansowanie robót wynosi: 100%
Roboty trwały w okresie 04.05.2007 – 30.08.2007. Sieci telekomunikacyjne przebudowano w zakresie objętym projektem technicznym, w ul. Białostockiej, Piłsudskiego, (przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu z realizacją projektu)
W badanym okresie w projekcie wystąpiły roboty dodatkowe związane z przebudową i budową układu komunikacyjnego w centrum miasta Zambrów – etap II.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto  następujące produkty:

 1. Długość wybudowanej drogi    – 0,24 km
 2. Długość zmodernizowanej drogi – 0,66 km
 3. Liczba wybudowanych skrzyżowań     – 2 szt.
 4. Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 2      szt.
 5. Liczba wybudowanych miejsc postojowych     – 12 szt.
 6. Liczba zmodernizowanych miejsc postojowych – 30 szt.
 7. Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 3 szt.
 8. Długość wybudowanych chodników    – 0,54 km
 9. Długość zmodernizowanych chodników – 0,24 km
 10. Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 14 szt.
 11. Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych – 14       szt.
 12. Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych – 4      szt.
 13. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 6 szt.
 14. Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1      szt.
 15. Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1 szt.
 16. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,2 km
 17. Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji ulicznej – 1        szt.

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – 1,5 ha
 2. Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 6,5       minuty
 3. Liczba wypadków drogowych – 2 szt.
 4. Liczba rannych i zabitych – 5 osoby

Promocja Projektu:

Beneficjent – Gmina Miasto Zambrów wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000 z 30 maja 2000 r. Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem jest podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej.

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W miejscu realizacji inwestycji zostały postawione 3 tablice informacyjne, zawierające niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.

Informacje o projekcie widnieją na tablicach informacyjnych.

Na zakończenie realizacji inwestycji została zwołana konferencja prasowa.

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów http://zambrow-host.beep.pl/.

Bieżące informacje na temat realizacji projektu znajdują się na stronach Zambrowskiego Portalu Internetowego http://www.zambrow.org/.

Ponadto informacje nt. projektu pojawiają się w Monitorze Zambrowskim oraz następujących gazetach: Kontakty, Gazeta Współczesna.

Informacje nt. Projektu pojawiły się również na Wrotach Podlasia http://www.wrotapodlasia.pl/, www.radionadzieja.pl oraz audycjach radiowych w Radio Nadzieja.

Accessibility