Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Projekt Nr: Z/2.20/III/3.5.1/147/05
Umowa Nr” Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 364 735,29 PLN
Kwota dofinansowania: 941 991,41 PLN
Okres realizacji projektu: czerwiec – październik 2006 r.

Opis projektu:Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegać na poprawie funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie poprzez jego przebudowę, modernizację i termomodernizację, a także na podwyższeniu standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole.

Podjęte w ramach projektu prace będą polegać m.in. na wymianie mocno wyeksploatowanych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych o łącznej długości 5709 mb, a także na dostosowaniu infrastruktury przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: wykonaniu podjazdu – 1 szt. dla wózków inwalidzkich,  poszerzeniu otworów drzwiowych.

Ponadto zostanie zagospodarowane otoczenie wokół budynku, przez naprawę ogrodzenia (1 szt.) terenu o pow. 4500 m2. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia wokół przedszkola  (949 m2), co pozwoli na stworzenie bezpiecznego otoczenia zarówno dla uczniów przedszkola, jak i ich rodziców. Łączna powierzchnia przedszkola, jaka zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynosić 1052,30 m2.

Przebieg realizacji projektu:

– roboty budowlane
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 20.06.2006-19.09.2006. Wykonano ściany i tynki wewnątrz budynku wraz z malowaniem, wymieniono i wyremontowano posadzki, wymieniono stolarkę drzwiowo-okienną, wymieniono oraz docieplono dach, wykonano elewację, zmodernizowano elementy zewnętrzne: schody, chodniki, balustrady, wymalowano ogrodzenie, zmodernizowano nawierzchnię placu postojowego.

– instalacje wodno-kanalizacyjne
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006 – 09.09.2006.
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację. W zakres robót wszedł również  „biały montaż” i hydranty wewnętrzne.

– instalacje wentylacji mechanicznej
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 26.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację wraz z wentylatornią..

– wewnętrzne instalacje elektryczne
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację elektryczną oraz urządzenia piorunochronne w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację.

– instalacje grzewcze centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-11.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację c.o. i c.t.  w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejące instalacje.

– modernizacja węzła cieplnego
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano węzeł cieplny w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowy.

Podczas realizacji projektu wystąpiły roboty dodatkowe związane z przebudową i modernizacją Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. Wydatki poniesione na roboty dodatkowe zostały uwzględnione po stronie kosztów niekwalifikowanych.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto następujące produkty:

  1. Liczba zmodernizowanych przedszkoli – 1 szt.
  2. Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli – 1052,3 m2
  3. Długość wymienionej instalacji – 5882 mb
  4. Liczba budynków poddanych termoizolacji – 1 szt.
  5. Powierzchnia budynku poddana termoizolacji – 1847,16 m2
  6. Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
  7. Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1052,3 m2

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

  1. Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmdernizowanej infrastruktury – 162 osoby
  2. Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu) – 28 tys. PLN
  3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia – 2 osoby

Promocja Projektu:

Działania promocyjne realizowanego projektu mają na celu upowszechnienie logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W miejscu realizacji inwestycji została postawiona tablica pamiątkowa, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że inwestycja jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące projektu oraz wkładu Unii Europejskiej dostępne są na stronie internetowej miasta www.zambrow.pl oraz na stronie Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org.

Informacje o projekcie ukazały się w lokalnej prasie oraz folderze promocyjnym Miasta Zambrów.

Na zakończenie realizacji projektu została zwołana konferencja prasowa.

Accessibility