Drukuj

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Projekt Nr: Z/2.20/III/3.5.1/147/05
Umowa Nr” Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 364 735,29 PLN
Kwota dofinansowania: 941 991,41 PLN
Okres realizacji projektu: czerwiec – październik 2006 r.

Opis projektu:Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegać na poprawie funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie poprzez jego przebudowę, modernizację i termomodernizację, a także na podwyższeniu standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole.

Podjęte w ramach projektu prace będą polegać m.in. na wymianie mocno wyeksploatowanych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych o łącznej długości 5709 mb, a także na dostosowaniu infrastruktury przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: wykonaniu podjazdu – 1 szt. dla wózków inwalidzkich,  poszerzeniu otworów drzwiowych.

Ponadto zostanie zagospodarowane otoczenie wokół budynku, przez naprawę ogrodzenia (1 szt.) terenu o pow. 4500 m2. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia wokół przedszkola  (949 m2), co pozwoli na stworzenie bezpiecznego otoczenia zarówno dla uczniów przedszkola, jak i ich rodziców. Łączna powierzchnia przedszkola, jaka zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynosić 1052,30 m2.

Przebieg realizacji projektu:

– roboty budowlane
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 20.06.2006-19.09.2006. Wykonano ściany i tynki wewnątrz budynku wraz z malowaniem, wymieniono i wyremontowano posadzki, wymieniono stolarkę drzwiowo-okienną, wymieniono oraz docieplono dach, wykonano elewację, zmodernizowano elementy zewnętrzne: schody, chodniki, balustrady, wymalowano ogrodzenie, zmodernizowano nawierzchnię placu postojowego.

– instalacje wodno-kanalizacyjne
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006 – 09.09.2006.
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację. W zakres robót wszedł również  „biały montaż” i hydranty wewnętrzne.

– instalacje wentylacji mechanicznej
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 26.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację wraz z wentylatornią..

– wewnętrzne instalacje elektryczne
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację elektryczną oraz urządzenia piorunochronne w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejącą instalację.

– instalacje grzewcze centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-11.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano instalację c.o. i c.t.  w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowo dotychczas istniejące instalacje.

– modernizacja węzła cieplnego
Zaawansowanie robót wynosi 100%. Wykonano w zakresie objętym projektem technicznym.
Roboty trwały w okresie 23.06.2006-09.09.2006
W budynku przedszkola zmodernizowano węzeł cieplny w taki sposób, że całkowicie zdemontowano i wymieniono na nowy.

Podczas realizacji projektu wystąpiły roboty dodatkowe związane z przebudową i modernizacją Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie. Wydatki poniesione na roboty dodatkowe zostały uwzględnione po stronie kosztów niekwalifikowanych.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto następujące produkty:

 1. Liczba zmodernizowanych przedszkoli – 1 szt.
 2. Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli – 1052,3 m2
 3. Długość wymienionej instalacji – 5882 mb
 4. Liczba budynków poddanych termoizolacji – 1 szt.
 5. Powierzchnia budynku poddana termoizolacji – 1847,16 m2
 6. Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
 7. Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1052,3 m2

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 1. Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmdernizowanej infrastruktury – 162 osoby
 2. Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu) – 28 tys. PLN
 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia – 2 osoby

Promocja Projektu:

Działania promocyjne realizowanego projektu mają na celu upowszechnienie logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W miejscu realizacji inwestycji została postawiona tablica pamiątkowa, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że inwestycja jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące projektu oraz wkładu Unii Europejskiej dostępne są na stronie internetowej miasta www.zambrow.pl oraz na stronie Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org.

Informacje o projekcie ukazały się w lokalnej prasie oraz folderze promocyjnym Miasta Zambrów.

Na zakończenie realizacji projektu została zwołana konferencja prasowa.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility