Drukuj

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05
Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 427 413,09 PLN
Kwota dofinansowania: 1 407 934,23 PLN
Okres realizacji projektu: kwiecień 2007 r. – sierpień 2008 r.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na poprawie funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie poprzez jego przebudowę, modernizację i termomodernizację, a także na podwyższeniu standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole.

Podjęte w ramach projektu prace będą polegać m.in. na wymianie mocno wyeksploatowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych o łącznej długości 1263,2 mb, modernizacji instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, a także na dostosowaniu infrastruktury przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: wykonaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich – 1 szt., poszerzeniu otworów drzwiowych. Łączna powierzchnia budynku poddana termoizolacji wynosi 3664,60 m2.

Ponadto zostanie zagospodarowane otoczenie wokół budynku, w tym zmodernizowane 1 ogrodzenie. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia wokół przedszkola (966,12  m2), co pozwoli na stworzenie bezpiecznego otoczenia zarówno dla uczniów przedszkola, jak i ich rodziców. Łączna powierzchnia przedszkola, jaka zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynosić 1969,80 m2.

Przebieg realizacji projektu:

–  Roboty budowlane w zakresie przebudowy/modernizacji budynku przedszkola.
Zaawansowanie robót wynosi: 100 %.
Roboty trwały w okresie 10.04.2007 – 31.07.2008 i polegały na zmodernizowaniu budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie o łącznej powierzchni 1 969 m2 w zakresie objętym projektem technicznym, poddano termoizolacji powierzchnię o powierzchni 3 664 m2, ponadto przystosowano 1 969 m2 budynku przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Modernizacja instalacji C.O. i centralnego ogrzewania.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 23.04.2007 – 23.10.2007 i polegały na wymianie w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie instalacji wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 1 263,2 mb oraz instalacji c.o. w zakresie objętym projektem technicznym.

– Modernizacja węzła cieplnego.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 16.04.2007 – 23.10.2007 i polegały na modernizacji węzła cieplnego w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie w zakresie objętym projektem technicznym.

– Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 16.04.2007 – 23.10.2007 i polegały na modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie w zakresie objętym projektem technicznym.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto  następujące produkty:

 1. Liczba zmodernizowanych przedszkoli – 1 szt.
 2. Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli – 1969,8 m2
 3. Długość wymienionej instalacji – 1263,2 mb
 4. Liczba budynków poddanych termoizolacji – 1 szt.
 5. Powierzchnia budynku poddana termoizolacji – 3 664,60 m2
 6. Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
 7. Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1969,8 m2

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

 1. Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury – 195 osoby
 2. Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu). – 60,42 tys PLN
 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia – 6 osób

Promocja Projektu:

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W miejscu realizacji inwestycji została postawiona tablica pamiątkowa, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz na stronie Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org

Informacje o projekcie ukazały się w lokalnej prasie oraz folderze promocyjnym Miasta Zambrów.

Na zakończenie realizacji inwestycji zostanie zwołana konferencja prasowa.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility