Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05
Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Pośrednicząca: Podlaski Urząd Wojewódzki
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 427 413,09 PLN
Kwota dofinansowania: 1 407 934,23 PLN
Okres realizacji projektu: kwiecień 2007 r. – sierpień 2008 r.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na poprawie funkcjonalności Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie poprzez jego przebudowę, modernizację i termomodernizację, a także na podwyższeniu standardu usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole.

Podjęte w ramach projektu prace będą polegać m.in. na wymianie mocno wyeksploatowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych o łącznej długości 1263,2 mb, modernizacji instalacji elektrycznej, c.o., węzła cieplnego, a także na dostosowaniu infrastruktury przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych: wykonaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich – 1 szt., poszerzeniu otworów drzwiowych. Łączna powierzchnia budynku poddana termoizolacji wynosi 3664,60 m2.

Ponadto zostanie zagospodarowane otoczenie wokół budynku, w tym zmodernizowane 1 ogrodzenie. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia wokół przedszkola (966,12  m2), co pozwoli na stworzenie bezpiecznego otoczenia zarówno dla uczniów przedszkola, jak i ich rodziców. Łączna powierzchnia przedszkola, jaka zostanie zmodernizowana i tym samym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynosić 1969,80 m2.

Przebieg realizacji projektu:

–  Roboty budowlane w zakresie przebudowy/modernizacji budynku przedszkola.
Zaawansowanie robót wynosi: 100 %.
Roboty trwały w okresie 10.04.2007 – 31.07.2008 i polegały na zmodernizowaniu budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie o łącznej powierzchni 1 969 m2 w zakresie objętym projektem technicznym, poddano termoizolacji powierzchnię o powierzchni 3 664 m2, ponadto przystosowano 1 969 m2 budynku przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Modernizacja instalacji C.O. i centralnego ogrzewania.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 23.04.2007 – 23.10.2007 i polegały na wymianie w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie instalacji wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 1 263,2 mb oraz instalacji c.o. w zakresie objętym projektem technicznym.

– Modernizacja węzła cieplnego.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 16.04.2007 – 23.10.2007 i polegały na modernizacji węzła cieplnego w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie w zakresie objętym projektem technicznym.

– Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Zaawansowanie robót wynosi: 100%.
Roboty trwały w okresie 16.04.2007 – 23.10.2007 i polegały na modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przedszkola mieszczącego się przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie w zakresie objętym projektem technicznym.

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji osiągnięto  następujące produkty:

  1. Liczba zmodernizowanych przedszkoli – 1 szt.
  2. Powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli – 1969,8 m2
  3. Długość wymienionej instalacji – 1263,2 mb
  4. Liczba budynków poddanych termoizolacji – 1 szt.
  5. Powierzchnia budynku poddana termoizolacji – 3 664,60 m2
  6. Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
  7. Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1969,8 m2

Wykonanie inwestycji doprowadziło do powstania następujących rezultatów:

  1. Liczba dzieci w przedszkolach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury – 195 osoby
  2. Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu). – 60,42 tys PLN
  3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia – 6 osób

Promocja Projektu:

Działania promocyjne upowszechniają logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR.

W miejscu realizacji inwestycji została postawiona tablica pamiątkowa, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR.

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz na stronie Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.org

Informacje o projekcie ukazały się w lokalnej prasie oraz folderze promocyjnym Miasta Zambrów.

Na zakończenie realizacji inwestycji zostanie zwołana konferencja prasowa.

Accessibility