Tytuł Projektu: Równy start szansą powodzenia
Projekt nr WND-POKL.09.01.01-20-101/10
Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-20-101/10-00
Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013
Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 393 857.00 zł
Kwota dofinansowania: 334 778.45 zł
Okres realizacji projektu: 07.12.2010 – 31.03.2012

Opis projektu: Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w mieście Zambrów. W ramach projektu powstała sala do zajęć sensorycznych wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Odbyły się specjalistyczne zajęcia z integracji sensorycznej, teatralno-wokalno-taneczne, plastyczne, nauka języka angielskiego, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz koło pływackie. Do projektu zapisano ok. 130 dzieci w wieku przedszkolnym.

Accessibility