FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Tytuł projektu: Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów
Projekt Nr: 
WND-RPPD.02.01.02-20-094/08
Umowa Nr: UDA-RPPD. 02.01.02-20-094/08-00

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś priorytetowa: II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego
Poddziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:  3 706 644,93 PLN
Kwota dofinansowania: 1 983 539,32 PLN
Okres realizacji projektu: lipiec 2008 r. – wrzesień 2009 r.

Opis projektu:

Cel strategiczny projektu: stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
Cel bezpośredni projektu: poprawa przepustowości i bezpieczeństwa dróg łączących Gminę Zambrów i Miasto Zambrów.
Cele cząstkowe projektu, które zrealizują cel strategiczny oraz bezpośredni projektu:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
2. Dostosowanie ulic do aktualnych wymogów ruchu.
3. Usprawnienie komunikacji poprzez poprawę parametrów technicznych dróg, m.in. poprawa przepustowości,
4. Skrócenie czasu przejazdu.
5. Stworzenie warunków do rozwoju firm zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycją.

Najważniejszymi efektami realizacji inwestycji są:

1. Redukcja ilości zdarzeń drogowych z 9 do 4 rocznie.
2. Poprawa przepustowości – sukcesywny wzrost przepustowości z 41233 pojazdów na miesiąc w 2008 roku, do 47614 w 2013 oraz w dłuższej perspektywie czasowej.
3. Poprawa nośności dróg ≥ 100 kN,
4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – w 2010 r., czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji – 325 000 PLN, a następnie wzrost o ok. 14 000 PLN w 2011 i 2012 z tendencją wzrostową w latach następnych.
5. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – w 2010 r., czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji – 92267 euro a następnie wzrost o ok. 3900 ruro w 2011 i 2012 z tendencją wzrostową w latach następnych.
6. Oszczędność czasu w przewozach towarowych – w 2010 r. czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji – 17 000 PLN, a następnie wzrost o ok. 1 000 PLN z tendencją wzrostową w latach następnych.
7. Oszczędność czasu w przewozach towarowych – w 2010 r. i 2011 r. – 4826 euro, a następnie wzrost o ok. 280 euro z tendencją wzrostową w latach następnych.
8. Oszczędność czasu podróży w 2009 r. o 19,4% , w 2010 r. i latach następnych o 24,6%
9. Stworzenie nowych miejsc pracy (pośrednio) dla 3 osób.

Zakres realizowanych prac budowlanych w ramach projektu jest następujący:

  • Budowa i przebudowa dróg
  • Budowa ścieżek rowerowych
  • Budowa chodników
  • Budowa wjazdów na posesje
  • Budowa wpustów kanalizacji deszczowej
  • Przebudowa przepustów, studzienek rewizyjnych
  • Przebudowa linii oświetlenia ulicznego
  • Przebudowa urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznej

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2008-2009 i zostanie podzielone na dwa etapy.

W I etapie zostanie wykonana:

– budowa przedłużenia ul. 71 Pułku Piechoty od ul. Grabowskiej do ul. Polnej, która to teraz jest drogą gruntową,

– budowa odcinka ul. Polnej od skrzyżowania z ul. 71 Pułku Piechoty w kierunku południowo-wschodnim,
– przebudowa i budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. 71 Pułku Piechoty.

W II etapie zostanie wykonana:

– budowa i przebudowa ul. Grabowskiej, która jest drogą utwardzoną, lecz o wąskiej i bardzo zniszczonej nawierzchni (zwłaszcza od strony granicy miasta) w kierunku połączenia z drogą powiatową łączącą miasto z okolicznymi wioskami: Wola Zambrzycka, Nowe Wierzbowo, Stare Wierzbowo, Szczodruchy itd.
– przebudowa skrzyżowania ul. Grabowskiej z ul. 71 Pułku Piechoty i ul. Papieża Jana Pawła II.

Produktami niniejszego projektu będą: wybudowane (645 m) i przebudowane (775 m) drogi, wybudowane (1 szt) i przebudowane (1 szt.) skrzyżowania, wybudowane chodniki (1213 m) i ścieżka rowerowa (1571 m),  przebudowane punkty oświetleniowe (12 szt.), wybudowane przejścia dla pieszych (2 szt.), wybudowane (8 szt.) i przebudowane  (22 szt.) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

Promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.

Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem będzie podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania służące rozwojowi polskich regionów. Działania promocyjne będą upowszechniać logo Unii Europejskiej oraz Logo Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach promocji projektu zaplanowano następujące działania, skierowane do mieszkańców Gminy Miasto Zambrów jak również powiatu, województwa podlaskiego i całego kraju:

– w miejscu realizacji inwestycji zostanie postawiona tablica informacyjna, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

– strona internetowa miasta -http://zambrow-host.beep.pl/, Zambrowski Portal Internetowy http://www.zambrow.org/- bieżące informacje na temat realizacji projektu, informacje o efektach i rezultatach przedsięwzięcia z zaznaczeniem udziału środków z funduszy strukturalnych w kosztach inwestycji,

– gazeta lokalna „Monitor Zambrowski” – informacje z przebiegu realizacji inwestycji, informowanie o wkładzie środków z Unii Europejskiej,

– miejskie tablice informacyjne – ogłoszenia, plakaty wskazujące współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

– zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Urzędzie Miasta, na których zostanie przedstawiona inwestycja z podaniem korzyści społecznych. Podkreślona również zostanie rola środków pomocowych,
– informacje w prasie lokalnej: „Gazeta Współczesna”, „Kontakty”, „Kurier Poranny”.

Działania promocyjne po zakończeniu realizacji inwestycji:

– konferencja prasowa zwołana na zakończenie realizacji inwestycji,

– tablica pamiątkowa usytuowana w miejscu realizacji inwestycji (w widocznym miejscu), wskazująca na to, że projekt dotyczący rozbudowy powiązań komunikacyjnych gminy i miasta Zambrów  był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Accessibility