Drukuj
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Tytuł projektu: Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów
Projekt Nr: 
WND-RPPD.02.01.02-20-094/08
Umowa Nr: UDA-RPPD. 02.01.02-20-094/08-00

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś priorytetowa: II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego
Poddziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:  3 706 644,93 PLN
Kwota dofinansowania: 1 983 539,32 PLN
Okres realizacji projektu: lipiec 2008 r. – wrzesień 2009 r.

Opis projektu:

Cel strategiczny projektu: stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
Cel bezpośredni projektu: poprawa przepustowości i bezpieczeństwa dróg łączących Gminę Zambrów i Miasto Zambrów.
Cele cząstkowe projektu, które zrealizują cel strategiczny oraz bezpośredni projektu:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
2. Dostosowanie ulic do aktualnych wymogów ruchu.
3. Usprawnienie komunikacji poprzez poprawę parametrów technicznych dróg, m.in. poprawa przepustowości,
4. Skrócenie czasu przejazdu.
5. Stworzenie warunków do rozwoju firm zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycją.

Najważniejszymi efektami realizacji inwestycji są:

1. Redukcja ilości zdarzeń drogowych z 9 do 4 rocznie.
2. Poprawa przepustowości – sukcesywny wzrost przepustowości z 41233 pojazdów na miesiąc w 2008 roku, do 47614 w 2013 oraz w dłuższej perspektywie czasowej.
3. Poprawa nośności dróg ≥ 100 kN,
4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – w 2010 r., czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji – 325 000 PLN, a następnie wzrost o ok. 14 000 PLN w 2011 i 2012 z tendencją wzrostową w latach następnych.
5. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – w 2010 r., czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji – 92267 euro a następnie wzrost o ok. 3900 ruro w 2011 i 2012 z tendencją wzrostową w latach następnych.
6. Oszczędność czasu w przewozach towarowych – w 2010 r. czyli pierwszym roku po zakończeniu inwestycji – 17 000 PLN, a następnie wzrost o ok. 1 000 PLN z tendencją wzrostową w latach następnych.
7. Oszczędność czasu w przewozach towarowych – w 2010 r. i 2011 r. – 4826 euro, a następnie wzrost o ok. 280 euro z tendencją wzrostową w latach następnych.
8. Oszczędność czasu podróży w 2009 r. o 19,4% , w 2010 r. i latach następnych o 24,6%
9. Stworzenie nowych miejsc pracy (pośrednio) dla 3 osób.

Zakres realizowanych prac budowlanych w ramach projektu jest następujący:

 • Budowa i przebudowa dróg
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Budowa chodników
 • Budowa wjazdów na posesje
 • Budowa wpustów kanalizacji deszczowej
 • Przebudowa przepustów, studzienek rewizyjnych
 • Przebudowa linii oświetlenia ulicznego
 • Przebudowa urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznej

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2008-2009 i zostanie podzielone na dwa etapy.

W I etapie zostanie wykonana:

– budowa przedłużenia ul. 71 Pułku Piechoty od ul. Grabowskiej do ul. Polnej, która to teraz jest drogą gruntową,

– budowa odcinka ul. Polnej od skrzyżowania z ul. 71 Pułku Piechoty w kierunku południowo-wschodnim,
– przebudowa i budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. 71 Pułku Piechoty.

W II etapie zostanie wykonana:

– budowa i przebudowa ul. Grabowskiej, która jest drogą utwardzoną, lecz o wąskiej i bardzo zniszczonej nawierzchni (zwłaszcza od strony granicy miasta) w kierunku połączenia z drogą powiatową łączącą miasto z okolicznymi wioskami: Wola Zambrzycka, Nowe Wierzbowo, Stare Wierzbowo, Szczodruchy itd.
– przebudowa skrzyżowania ul. Grabowskiej z ul. 71 Pułku Piechoty i ul. Papieża Jana Pawła II.

Produktami niniejszego projektu będą: wybudowane (645 m) i przebudowane (775 m) drogi, wybudowane (1 szt) i przebudowane (1 szt.) skrzyżowania, wybudowane chodniki (1213 m) i ścieżka rowerowa (1571 m),  przebudowane punkty oświetleniowe (12 szt.), wybudowane przejścia dla pieszych (2 szt.), wybudowane (8 szt.) i przebudowane  (22 szt.) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

Promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006.

Celem działań promocyjnych związanych z niniejszym projektem będzie podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania służące rozwojowi polskich regionów. Działania promocyjne będą upowszechniać logo Unii Europejskiej oraz Logo Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach promocji projektu zaplanowano następujące działania, skierowane do mieszkańców Gminy Miasto Zambrów jak również powiatu, województwa podlaskiego i całego kraju:

– w miejscu realizacji inwestycji zostanie postawiona tablica informacyjna, zawierająca niezbędne informacje z zaznaczeniem, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

– strona internetowa miasta -https://www.zambrow.pl/, Zambrowski Portal Internetowy http://www.zambrow.org/- bieżące informacje na temat realizacji projektu, informacje o efektach i rezultatach przedsięwzięcia z zaznaczeniem udziału środków z funduszy strukturalnych w kosztach inwestycji,

– gazeta lokalna „Monitor Zambrowski” – informacje z przebiegu realizacji inwestycji, informowanie o wkładzie środków z Unii Europejskiej,

– miejskie tablice informacyjne – ogłoszenia, plakaty wskazujące współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

– zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Urzędzie Miasta, na których zostanie przedstawiona inwestycja z podaniem korzyści społecznych. Podkreślona również zostanie rola środków pomocowych,
– informacje w prasie lokalnej: „Gazeta Współczesna”, „Kontakty”, „Kurier Poranny”.

Działania promocyjne po zakończeniu realizacji inwestycji:

– konferencja prasowa zwołana na zakończenie realizacji inwestycji,

– tablica pamiątkowa usytuowana w miejscu realizacji inwestycji (w widocznym miejscu), wskazująca na to, że projekt dotyczący rozbudowy powiązań komunikacyjnych gminy i miasta Zambrów  był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility