Drukuj

Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego
Projekt nr:
 WND-RPPD.01.01.00-20-001-10
Umowa nr:
 UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00
Nazwa Programu:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa:
 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.
Działanie: 
1.1 tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Instytucja Zarządzająca:
 Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent:
 Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o.
Wartość projektu:
 10 893 423,60 PLN
Kwota dofinansowania :
 4 816 642,12 PLN
Okres realizacji projektu:
 23.04.2010 – 31.10.2011

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejącej, nieużytkowanej hali po byłej tkalni na działalność produkcyjno-usługową. Modernizacja składać się będzie z niezbędnych prac remontowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. Wśród nich wyróżnić można między innymi naprawę elementów konstrukcyjnych, rozbiórkę i demontaż starych, zużytych elementów przewidzianych do wymiany, wymianę stolarki okiennej, wzniesienie ścian działowych oraz remont dachu. Wykonane zostaną również: remont i przebudowa istniejących dróg dojazdowych, utwardzenie placów manewrowych i dojść do budynku oraz modernizacja sieci podstawowej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne).
W wyniku prac adaptacyjnych pod cele produkcyjno-usługowe zostanie przekazane dodatkowo  ok. 7 500 m² powierzchni użytkowej w przemysłowym standardzie, z halą podzieloną na sześć modułowych sektorów, z nowymi posadzkami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą na zewnątrz obiektu.
Zakres prac i standard ich przeprowadzenia ma na celu przywrócenie pełnego dostępu do mediów, zapewnienie wygodnego dojazdu oraz godnych warunków pracy.
Dzięki powyższym działaniom potencjalny inwestor uzyska dostęp do zadaszonej, ogrzewanej powierzchni z parkingami i dostępem do dróg krajowych nr 8, 63 i 66, zlokalizowanej w bezpośrednim pobliżu centrum miasta powiatowego, funkcjonującej w ramach istniejącego parku przemysłowego.

Więcej informacji na www.zpp.info.pl

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility