Drukuj

Tytuł projektu: Urząd przyjazny mieszkańcom – doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:
V Dobre Zarządzanie
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Okres realizacji projektu: 1.02.2012 – 31.07.2013
Całkowita wartość projektu: 661 600 złotych. Wkład miasta Zambrów jest niefinansowy.

Urząd Miasta Zambrów w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie realizuje projekt zatytułowany  „Urząd przyjazny mieszkańcom  – doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów”. W ramach projektu przewidzianych jest 140 dni szkoleniowych rozłożonych w czasie na okres 1,5 roku, podczas których kompetencje podwyższy 49 pracowników Urzędu Miasta Zambrów.

Lista tematyczną poszczególnych szkoleń:
1. Szkolenie Kompetencji Społecznych Pracowników;
2. Doskonalenie Kompetencji Menedżerskich;
3. Angażujemy obywateli;
4. Przygotowanie do wdrożenia sytemu badania i rozwoju kompetencji;
5. Ustawa o finansach publicznych;
6. Stworzenie aktów prawa miejscowego;
7. Zmiana ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publ.;
8. Kontrola Zarządcza dla jst- zasady prowadzenia kontroli, prawa i obowiązki;
9. Opłata skarbowa;
10. Prawo budowlane;
11. Postępowanie egzekucyjne w administracji
12. Zasady udzielania zamówień publicznych przez JST;
13. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
14. Udostępnianie informacji publicznej;
15. Ochrona danych osobowych;
16. Usługi ePuap- aspekty prawne;
17. Usługi ePuap- aspekty merytoryczne;
18. Usługi ePuap- aspekty techniczne;
19. Usługi ePuap- aspekty informatyczne;
20. Techniki prezentacji- autoprezentacja;
21. Techniki negocjacji i współpracy z inwestorem;
22. Zasady savoir vivre;
23. Tworzenie kodeksu etycznego;
24. Instrukcja kancelaryjna;
25. Tworzenie i aktualizacja kart i procedur świadczenia usług;
26. Ms Word;
27. Ms Exel;
28. Ms Acces;
29. Język migowy.

Cele projektu: Poprawa jakości usług Urzędu Miasta Zambrów poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych i podniesienie o co najmniej 50% kompetencji merytorycznych i społecznych wz. zdiagnozowanych luk kompetencyjnych u 49 pracowników, w tym 35 kobiet, 14 mężczyzn i 26 osób pow. 45 r.ż.

Realizację celu głównego zapewni osiągnięcie w czasie realizacji projektu następujących celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie sprawności pracy Urzędu poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, udostępnienie czytelnych dla klientów kart i procedur świadczenia usług, wdrożenie Kodeksu Etycznego oraz zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji w Urzędzie;
 2. Poprawa dostępności usług Urzędu dla klientów poprzez wdrożenie zdalnego świadczenia części usług oraz zapewnienie świadczenia usług w języku migowym;
 3. Podniesienie o min. 50% kompetencji społecznych 49 pracowników Urzędu wz. profesjonalnej obsługi klienta, asertywności i postępowania w sytuacjach trudnych w obsłudze klienta;
 4. Podniesienie o min. 50%kompetencji menedżerskich 15 naczelników wydziałów/zastępców w zakresie zarządzania zespołem, organizacji pracy, motywowania pracowników i zarządzania ich rozwojem  oraz wzbudzania autorytetu;
 5. Podniesienie o min. 50% poziomu oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności merytorycznych 49 pracowników w zakresie zagadnień formalno-prawnych, legislacyjnych, finansowych i informatycznych niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 6. Podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie systemu badania i rozwoju kompetencji pracowników zgodnie z zakresami ich zadań.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility