Tytuł Projektu: Szkoła dla wszystkich
Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-506/10
Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-506/10-00
Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013
Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 297 882.64 zł
Kwota dofinansowania: 253 200.24 zł
Okres realizacji projektu: 2011– 2013

Opis projektu: Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Zambrowa, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zambrów.
Projekt objął: zakup materiałów dydaktycznych oraz koszty wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne. W każdej ze szkół w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dzieci organizowane były zajęcia wyrównawcze, jak też zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt objął 310 dzieci z trzech zambrowskich szkół podstawowych.

Accessibility