Tytuł projektu: Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:
Beneficjent: Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o., partner projektu: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 16 606 220,96 PLN
Kwota dofinansowania: 7 467 549,89 PLN
Okres realizacji projektu: 2005 – 2006

Opis projektu:Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom (w ramach infrastruktury technicznej) poprzez utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie. Park przemysłowy stworzył dogodne warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które zdecydują się na podjęcie w nim działalności. Inwestycja zainicjowała, a także usprawniła rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie – wspomaga rozwój małych i średnich firm na terenie miasta Zambrów.

Ponieważ obiekt od kilku lat był zamknięty i nie wykorzystywano go do żadnych celów, stan techniczny ulegał systematycznemu pogorszeniu. Konieczne stało się zatem możliwie jak najszybsze podjęcie prac związanych z adaptacją obiektu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tworzonym parku przemysłowym. Do zagospodarowania był obszar liczący ponad 4 hektary, wraz z halą o powierzchni około  22 tys. m2

W wyniku realizacji niniejszego projektu zostały stworzone warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które zdecydowały się na podjęcie działalności w parku przemysłowym. Tym samym inwestycja będzie inicjować i usprawniać rozwój przedsiębiorczości, wspomagając rozwój małych i średnich firm na terenie miasta.

Budowa parku przemysłowego przyczyniła się również do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Zambrowa.

Zrealizowanie planowanej inwestycji spowodowało następujące pozytywne efekty (rezultaty):

 1. stworzenie warunków dla rozwoju min. 10 firm, które skorzystają z zaoferowanej bazy lokalowej,
 2. stworzenie warunków do powstania 4 nowych firm – inwestycja ma szansę spełniać rolę inkubatora dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
 3. pozyskanie na teren Zambrowa min. 2 firm opartych na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje
 4. zwiększenie wpływów do budżetu miejskiego – do poziomu 260 tys. zł rocznie,
 5. stworzenie nowych sezonowych miejsc pracy, w firmach realizujących projekt (20 etatów).

Dodatkowo realizacja projektu przyczyniła się do następujących efektów niemierzalnych:

 1. harmonizacja zabudowy dzielnicy poprzez zagospodarowanie ponad 4 ha terenu,
  wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 2. poprawa jakości życia mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego,
 3. wyrównanie szans kobiet i mężczyzn poprzez preferowanie działalności planujących zatrudnianie kobiet,
 4. wzrost wartości strumienia pieniężnego w obiegu w Zambrowie,
 5. wzrost obrotów lokalnych firm,
 6. zmniejszenie patologii społecznych,
 7. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

 

Accessibility