Drukuj

Tytuł projektu: Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca:
Beneficjent: Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o., partner projektu: Gmina Miasto Zambrów
Jednostka realizująca: Wydział Rozwoju Gospodarczego
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 16 606 220,96 PLN
Kwota dofinansowania: 7 467 549,89 PLN
Okres realizacji projektu: 2005 – 2006

Opis projektu:Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom (w ramach infrastruktury technicznej) poprzez utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie. Park przemysłowy stworzył dogodne warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które zdecydują się na podjęcie w nim działalności. Inwestycja zainicjowała, a także usprawniła rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie – wspomaga rozwój małych i średnich firm na terenie miasta Zambrów.

Ponieważ obiekt od kilku lat był zamknięty i nie wykorzystywano go do żadnych celów, stan techniczny ulegał systematycznemu pogorszeniu. Konieczne stało się zatem możliwie jak najszybsze podjęcie prac związanych z adaptacją obiektu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tworzonym parku przemysłowym. Do zagospodarowania był obszar liczący ponad 4 hektary, wraz z halą o powierzchni około  22 tys. m2

W wyniku realizacji niniejszego projektu zostały stworzone warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które zdecydowały się na podjęcie działalności w parku przemysłowym. Tym samym inwestycja będzie inicjować i usprawniać rozwój przedsiębiorczości, wspomagając rozwój małych i średnich firm na terenie miasta.

Budowa parku przemysłowego przyczyniła się również do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Zambrowa.

Zrealizowanie planowanej inwestycji spowodowało następujące pozytywne efekty (rezultaty):

 1. stworzenie warunków dla rozwoju min. 10 firm, które skorzystają z zaoferowanej bazy lokalowej,
 2. stworzenie warunków do powstania 4 nowych firm – inwestycja ma szansę spełniać rolę inkubatora dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
 3. pozyskanie na teren Zambrowa min. 2 firm opartych na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje
 4. zwiększenie wpływów do budżetu miejskiego – do poziomu 260 tys. zł rocznie,
 5. stworzenie nowych sezonowych miejsc pracy, w firmach realizujących projekt (20 etatów).

Dodatkowo realizacja projektu przyczyniła się do następujących efektów niemierzalnych:

 1. harmonizacja zabudowy dzielnicy poprzez zagospodarowanie ponad 4 ha terenu,
  wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 2. poprawa jakości życia mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego,
 3. wyrównanie szans kobiet i mężczyzn poprzez preferowanie działalności planujących zatrudnianie kobiet,
 4. wzrost wartości strumienia pieniężnego w obiegu w Zambrowie,
 5. wzrost obrotów lokalnych firm,
 6. zmniejszenie patologii społecznych,
 7. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility