Drukuj

Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie

Projekt Nr. POIG.08.03.00-20-157/13

Nazwa Programu:  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś Priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 379 836,20

Kwota dofinansowania: 1 379 836,20

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Opis projektu: Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

– Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do    otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
– Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
– Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej  uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej;
– Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
– Rodziny zastępcze;
– Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
– Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;
– Samotni rodzice.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu (w czasie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu) oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla nie mniej niż 250 mieszkańców (tj. 250 gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością i z powodu przynależności do grupy 50+. Cel projektu jest zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 i Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, np. technicznych możliwości przyłączenia do Internetu i niezbędnego sprzętu PC, oprogramowania, serwisu dla 250 gospodarstw domowych należących do grupy docelowej POIG 8.3. Działania mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu dla gospodarstw domowych spełniających kryterium grupy docelowej.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility