Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie

Projekt Nr. POIG.08.03.00-20-157/13

Nazwa Programu:  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś Priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 379 836,20

Kwota dofinansowania: 1 379 836,20

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.06.2015

Opis projektu: Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

– Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do    otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
– Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
– Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej  uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej;
– Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
– Rodziny zastępcze;
– Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
– Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;
– Samotni rodzice.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu (w czasie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu) oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla nie mniej niż 250 mieszkańców (tj. 250 gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością i z powodu przynależności do grupy 50+. Cel projektu jest zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 i Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, np. technicznych możliwości przyłączenia do Internetu i niezbędnego sprzętu PC, oprogramowania, serwisu dla 250 gospodarstw domowych należących do grupy docelowej POIG 8.3. Działania mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu dla gospodarstw domowych spełniających kryterium grupy docelowej.

Accessibility