Drukuj
GP. 6840.5.2020

GP. 6840.6.2020

GP. 6840.7.2020

GP. 6840.8.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

przetargi ustne nieograniczone :

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0604 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/2 o pow. 0,0419 ha, nr 549/1 o pow. 0,0024 ha, nr 536/5 o pow. 0,0153 ha i nr 536/4 o pow. 0,0008 ha położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000054/4.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000054/4 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 900 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 121.839,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0622 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/3 o pow. 0,0585 ha, nr  536/6 o pow. 0,0035 ha i nr 537/4 o pow. 0,0002 ha położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000054/4.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000054/4 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 1030 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 125.470,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

III.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego o powierzchni 0,0657 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/7 o pow. 0,0622 ha i nr  539/3 o pow. 0,0012 ha posiadającej uregulowany stan prawny w księdze wieczystej LM1Z/00000054/4 oraz działką nr 540/6 o pow. 0,0023 ha księga wieczysta LM1Z/00029164/7.

Działy III oraz IV ksiąg wieczystych LM1Z/00000054/4 i LM1Z/00029164/7 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 1200 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 132.530,00 zł ( słownie : sto trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 13.000,00 zł ( słownie : trzynaście  tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

IV.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0616 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/4 o pow. 0,0579 ha i nr 537/5 o pow. 0,0037 ha  położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000054/4.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000054/4 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 1330 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 124.259,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Informacje wspólne dotyczące w/w  przetargów :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu :

 • dowodu wpłaty wadium,
 • dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowy rozdzielności majątkowej,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium podlega :

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze przetargi przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility