GP. 6840.5.2020

GP. 6840.6.2020

GP. 6840.7.2020

GP. 6840.8.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza

przetargi ustne nieograniczone :

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0604 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/2 o pow. 0,0419 ha, nr 549/1 o pow. 0,0024 ha, nr 536/5 o pow. 0,0153 ha i nr 536/4 o pow. 0,0008 ha położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000054/4.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000054/4 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 900 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 121.839,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0622 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/3 o pow. 0,0585 ha, nr  536/6 o pow. 0,0035 ha i nr 537/4 o pow. 0,0002 ha położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000054/4.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000054/4 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 1030 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 125.470,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

III.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego o powierzchni 0,0657 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/7 o pow. 0,0622 ha i nr  539/3 o pow. 0,0012 ha posiadającej uregulowany stan prawny w księdze wieczystej LM1Z/00000054/4 oraz działką nr 540/6 o pow. 0,0023 ha księga wieczysta LM1Z/00029164/7.

Działy III oraz IV ksiąg wieczystych LM1Z/00000054/4 i LM1Z/00029164/7 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 1200 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 132.530,00 zł ( słownie : sto trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 13.000,00 zł ( słownie : trzynaście  tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

IV.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0616 ha stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/4 o pow. 0,0579 ha i nr 537/5 o pow. 0,0037 ha  położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000054/4.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000054/4 wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 14 września 2020 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku o godz. 1330 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 124.259,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ).

Do zaoferowanej w przetargu ceny  przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Informacje wspólne dotyczące w/w  przetargów :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu :

  • dowodu wpłaty wadium,
  • dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
  • oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowy rozdzielności majątkowej,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
  • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze przetargi przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32.

Accessibility