Drukuj

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana część nieruchomości stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 0,0567 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2829/4 położona w Zambrowie przy ul. Piłsudskiego. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00002495/1.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określony został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
 • podstawowe usługi publiczne- usługi z zakresu sportu i rekreacji (bulwar nadrzeczny), przeznaczenie dopuszczalne- urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacji pieszej i rowerowej, obiekty i urządzenia małej architektury, zieleń urządzona,
 • teren przestrzeni publicznej stanowiący element struktury miejskiej z określoną funkcją rekreacyjno- wypoczynkową i powiązaniami ogólnomiejskimi odgrywający jedną z podstawowych ról w strukturze przestrzennej miasta Zambrowa (zapewnienie tożsamości),
 • istnieje obowiązek zapewnienia powiązań funkcjonalnych przestrzeni publicznej z obiektami służącymi kulturze, oświacie i sportowi, atrakcyjnie zgrupowanymi- teren położony w strefie „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu związanego przestrzennie z historycznym założeniem miejskim, w stosunku, do którego obowiązuje m.in. zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej oraz zakaz lokalizacji reklamy wielkoformatowej.
 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 15 lat.
 3. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 4. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwaloryzowaną wysokość czynszu zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie do :
 • Wybudowania pawilonu gastronomicznego o powierzchni zabudowy od 40m2 do 120m2 o konstrukcji drewnianej, metalowej i wysokości do 5m, pokrycia dachu gontem bitumicznym. Ze względu na położenie obiektu na terenie przestrzeni publicznej obiekt należy zaprojektować i wykonać z wysokiej jakości materiałów z obowiązkiem przeszklenia ścian od strony zalewu. Pawilon powinien mieścić minimum 15 miejsc siedzących dla klientów. Nie dopuszcza się budynków typu „kiosk” i „altana”,
 • Urządzenia ogródka kawiarnianego mieszczącego minimum 20 miejsc siedzących, stoliki z zadaszeniem lub parasolami.

Szczegółowy opis warunków budowy pawilonu gastronomicznego znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zakończenia budowy nie później niż w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy dzierżawy. Za zakończenie budowy uważa się uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu lub zgłoszenie go do użytkowania.
 2. Po zakończeniu okresu trwania umowy dzierżawca zwraca grunt w stanie w jakim został wydany po zawarciu umowy dzierżawy.
 3. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego zawierająca należny podatek od towarów i usług i VAT wynosi 2072,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote 00/100 ).
 4. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 1000 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 410,00 zł ( słownie : czterysta dziesięć złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 22 marca 2018 roku.
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 22 marca 2018 roku do godz. 1530.
 7. Wpłacone wadium podlega :
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy.
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Dodatkowe warunki przetargu wraz ze wzorem oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 341 tut. Urzędu .
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 341 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 45.

Załącznik do przetargu – mapa

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility