Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2022

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 j.t.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów Uchwały Nr 167/XXIX/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów.

Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3, Wydz. Rozwoju Gospodarczego, pok. 218. Ponadto przyjęty do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów oraz informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu, zostały zamieszczone na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.

Burmistrz Miasta Zambrów

 Do pobrania:

Obwieszczenie o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Podsumowanie

 Uzasadnieni

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 Załącznik nr_1

Załącznik nr_2

Sprostowanie załącznika nr 2 do obwieszczenia

Uchwała 167/XXIX/17 Rewitalizacja

 Uchwała 185/XXXI/Rewitalizacja

 

Accessibility