Przetarg na działkę przy ul. Jantarowej z dnia 07.10.2017

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o  powierzchni 0,0141 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 1583/15 położona w Zambrowie przy ul. Jantarowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00000008/7.
  Na nieruchomości przy granicy z działką nr 1583/17 usytuowana jest część komórek komunalnych zlokalizowanych głównie na działce nr 1583/17, która zajmuje trójkąt o wymiarach 2,70 m x 2,05 m x 3,39m. W odległości 0,71 m od granicy z działką nr 1582/23  usytuowana jest stanowiąca własność prywatną część ogrodzenia z przęseł metalowych na fundamencie o długości 2,98 m i szerokości 0,28 m. Od strony granicy z działką nr 1583/10 na nieruchomości usytuowana jest część ściany budynku stanowiącego prywatną własność o grubości w najszerszym miejscu 0,24 m.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest w części pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług a w części pod zabudowę usługową.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem  obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony polegającym na prawie umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia wraz przyłączeniami zgodnie z planem sytuacyjnym oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, całodobowego dostępu do urządzeń w celu prowadzenia eksploatacji, remontów, modernizacji, konserwacji, przebudowy bądź wymiany urządzeń gazowych i elementów gazociągu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następców prawnych.
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) upłynął w dniu 16 października 2017 roku.
 • Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 16.507,00 zł (słownie : szesnaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).
 • Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.600,00 zł (słownie : jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 roku.
 • Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej,  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jantarowej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 1500.
 • Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 • Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku  poz. 1490 ).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.
Accessibility