Wydział Spraw Obywatelskich

Zakres działań:

 1. Realizowanie zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 2. Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami
 3. Wykonywanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego takich jak:
  • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie planów,
  • rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia,
  • współpraca z policją w sprawach dotyczących utrzymania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego oraz inspekcją sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego,
  • organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie miasta,
  • organizowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania,
  • organizowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania,
  • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań obronnych w jednostkach podległych Burmistrzowi oraz jednostkach organizacyjnych miasta,
  • koordynowanie, opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego oraz regulaminu funkcjonowania Urzędu Miasta w okresie zagrożenia i wojny,
  • organizowanie akcji kurierskiej na terenie miasta,
  • współdziałanie z Komendantem Wojskowego Centrum Rekrutacji, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wojewodę Podlaskiego,
  • organizowanie ćwiczeń obronnych,
  • zadania z zakresu warunków i trybu wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • zadania z zakresu gotowości obronnej państwa poprzez system stałych dyżurów,
  • upowszechnianie problematyki oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
 4. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach
 5. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o organizowaniu imprez masowych
 6. Udział w przygotowywaniu wyborów, referendów i pomoc w ich obsłudze
 7. Realizacja zadań Pionu ochrony takich jak:
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej
  • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
  • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
  • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
  • Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji
  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych