Drukuj

10-lecie firmy BALTON


Oddział firmy Balton sp. z .o.o. w Zambrowie, obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji wszyscy pracownicy Zakładu produkcyjnego w Zambrowie mieli okazję spotkać się i świętować okrągłą rocznicę. Nie zabrakło również gościa honorowego, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz członków Zarządu firmy Balton na czele z Panią Prezes Aldoną Wujtewicz.

Balton sp. z o.o. jest wiodącym producentem jednorazowego sprzętu medycznego, wyroby sprzedawane są w blisko 80 krajach na 6 kontynentach. Oddział w Zambrowie specjalizuje się w produkcji wyrobów dla anestezjologii, chirurgii pola operacyjnego, kardiologii oraz radiologii.

Budynek zakładu produkcyjnego w Zambrowie został oddany do użytku jesienią 2012 r. Było to pierwsze przedsiębiorstwo, powstałe na terenach inwestycyjnych miasta Zambrów, które stało się bodźcem do dalszego, dynamicznego rozwoju przemysłowego w tym regionie.  W 2013 roku pierwsi pracownicy rozpoczęli pracę w tej lokalizacji. Z uwagi na intensywny rozwój firmy w 2021 roku została oddana do użytku druga, bliźniacza część budynku. Zwiększenie dostępnej powierzchni produkcyjnej pozwoliło na rozbudowę dotychczasowego parku maszynowego, co umożliwiło wprowadzenie kolejnych maszyn i nowoczesnych technologii. Pozwoliło to również na znaczące zwiększenie zatrudnienia na poziomie ok 60%.

Obecnie firma zatrudnia 160 osób. Są to osoby zarówno z samego miasta Zambrów jak i okolicznych miejscowości. W związku z dynamicznym rozwojem firma zainteresowana jest podjęciem współpracy ze specjalistami w dziedzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych, automatyzacji, wykwalifikowanych operatorów maszyn, oraz pracowników utrzymania ruchu.

Firmie Balton życzymy sto lat, i dalszych sukcesów.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kos
firma Balton Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility