Drukuj

25. Dni Zambrowa

W dniach 11-12 czerwca 2022r. odbyły się 25. Dni Zambrowa. Impreza jak co roku odbyła się na targowicy miejskiej przyciągając tłumy mieszkańców miasta i okolic. Rewelacyjna pogoda, atrakcje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo sprawiły, że 25. Dni Zambrowa należą do udanych.

Pierwszego dnia przed publicznością zaprezentowały się zespoły taneczne działające przy MOK w Zambrowie – pokaz tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Następie wystąpili: laureaci I Ogólnopolskiego Festiwalu Przebojów Agnieszki Osieckiej „Zielono mi”, Zambrowska Kapela Eli, Sound’n’Grace. Tego dnia gwiazdą wieczoru była Cleo.

Drugi dzień obchodów 25. Dni Zambrowa rozpoczął XXV Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów. Następnie na terenach zielonych księżego lasku odbył się happyning artystyczny.

O godz. 16.00 na scenie na targowicy miejskiej zaprezentowały się kolejne grupy artystyczne działające przy MOK w Zambrowie – studio piosenki „Art”, pokaz gimnastyki artystycznej, baletu, cheerleaderek i mażoretek. Następie wystąpili: Spontan, Miły Pan. Gwiazdą wieczoru zamykającą 25. Dni Zambrowa był król sceny disco-polo Zenon Martyniuk. Warto dodać, że zarówno pierwszego jak i drugiego dnia pomiędzy występami gwiazd odbywały się różnego rodzaju konkursy z nagrodami dla najśmielszych.

Organizatorem 25. Dni Zambrowa był Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Zambrów.

K.Ferks

Galeria 1/3 – Scena

Galeria 2/3  – Happening Artystyczny Zmaluj Nasze Miasto

Galeria 3/3 – XXV Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility