Uroczystość pożegnania kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz nieznanego żołnierza w Zambrowie

11 maja 2018 roku w Zambrowie, po ponad 78 latach, odbyła się uroczystość pożegnania oficera SGO „Narew” kpt. Władysława Dąbrowskiego, dowódcy I komp. ckm 71 pp oraz nieznanego żołnierza, poległych w 1939 roku w rejonie Zambrowa.

Msza Święta, której przewodniczył ks. Biskup Janusz Stepnowski – Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, odbyła się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.  Na uroczystość przybyli: Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – generał brygady dr Jarosław Gromadziński,  Komendant Garnizonu Białystok – major Jan Busłowicz, synowie poległego oficera kpt. Władysława Dąbrowskiego – Pan Jerzy i Tadeusz Dąbrowscy z rodzinami, kombatanci, przedstawiciele władz szczebla krajowego, przedstawiciele władz samorządowych z województwa, powiatu, miasta i okolicznych gmin, poczty sztandarowe, przedstawiciele placówek oświatowych, służb mundurowych,  stowarzyszeń, związków, harcerzy, licznie zebrani mieszkańcy Zambrowa oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

Pogrzeb odbył się przy udziale wojskowej asysty honorowej z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego dowodzonej przez por. Przemysława Antosa oraz Orkiestry Wojskowej z Giżycka pod dowództwem tambur majora st. Chorążego sztabowego Waldemara Pestki.

Po mszy świętej do konduktu pogrzebowego dołączyła tankietka TKS, zaś trumny zostały przewiezione na specjalnie przygotowanym samochodzie terenowym Scorpion z 18 białostockiego pułku rozpoznawczego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym w Zambrowie, którą poprowadził Dariusz Grabowski. Przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Jerzy Dąbrowski, Posłanka na Sejm Bernadeta Krynicka, Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

Po oddaniu honorów przez wojskową asystę honorową odbyło się przekazanie flag z trumny kpt. Władysława Dąbrowskiego dla jego synów Jerzego i Tadeusza Dąbrowskich, zaś z trumny nieznanego żołnierza na ręce Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty Konopka z przeznaczeniem dla Regionalnej Izby Historycznej.

W dalszej części pogrzebu odbyło się złożenie trumien do grobu oraz salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 18 białostockiego pułku rozpoznawczego. Na zakończenie wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia wieńców i kwiatów na mogile zbiorowej, w której złożono trumny poległych.

Organizatorami uroczystości pogrzebowych byli:

Burmistrz Miasta Zambrów

Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Pomoc w organizacji:

18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie


11 maja w godzinach porannych w galerii wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ekshumacji kpt. Władysława Dąbrowskiego i nieznanego żołnierza. Podczas konferencji prowadzący  Dariusz Grabowski przedstawił życiorys kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz historię do momentu odnalezienia grobu w miejscowości Dmochy Wochy.

Wyniki badań ekshumacyjnych przedstawił dr Andrzej Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, po czym głos zabrał syn kapitana – Jerzy Dąbrowski.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Zambrów podziękował za przeprowadzenie prac ekshumacyjnych oraz bezpłatne wykonanie badań identyfikacyjnych:

 • dr Andrzejowi Ossowskiemu z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

oraz jego współpracownikom:

 •  Milenie Bykowskiej
 • Joannie Drath
 • Joannie Kubaszewskiej
 • dr Jarosławowi Piątkowi
 • Piotrowi Brzezińskiemu
 • Sławomirowi Kreczce

Za organizację ekshumacji:

 • Jarosławowi Strenkowskiemu  – pracownikowi Regionalnej Izby Historycznej

Za zaangażowanie w pracę podczas ekshumacji:

 • Grzegorzowi Dmochowskiemu  – Sołtysowi wsi Dmochy Wochy
 • Państwu Janinie i Adamowi Godlewskim z rodziną – za opiekę nad grobem i pomoc przy organizacji ekshumacji
 • Krzysztofowi Dmochowskiemu – redaktorowi zambrowiacy.pl , który szukając swoich przodków trafił na bezimienny grób w Dmochach Wochach
 • Sylwii Trzeciakowskiej – z Muzeum Wojska Białystok
 • Piotrowi Karczewskiemu – z Muzeum Wojska Białystok
 • Michałowi Daszucie – z Muzeum Wojska Białystok
 • Wojciechowi Hryniowi – z Muzeum Wojska Białystok
 • Adamowi Falisowi – archeologowi
 • Andrzejowi Bieluczykowi  – ze Stowarzyszenia Grupa Wschód
 • Andrzejowi Bałazemu – właścicielowi Domu Pogrzebowego
 • Kamilowi Stankowskiemu – właścicielowi firmy Bru-Cat
 • Arkadiuszowi Tyszce  – który bezpłatnie wykonał zdjęcia i filmy z drona
 • Jackowi Zakrzewskiemu – pracownikowi  Urzędu Miasta Zambrów

Karolina Ilczuk

zdjęcia: Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility