78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

22 kwietnia 2018 r. mieszkańcy miasta Zambrów uczcili 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie, którą celebrował ks. dr Jacek Kotowski –  Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej. We mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe wszystkich szczebli,  rodziny katyńskie, delegacje: przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków; zuchy i harcerze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych działających w Zambrowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu komunalnym na ul. ks. H. Kulbata pod nowo powstałym pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego wykonała hymn Rzeczypospolitej Polskiej, następnie wystąpił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Głos zabrał również poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski oraz Witomiła Wołk–Jezierska – córka zamordowanego w Katyniu oficera artylerii Wincentego Wołka. Pani Witomiła oprócz słów podziękowania i wdzięczności przekazała, swojego autorstwa książkę pt. “Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. generała Józefa Bema w Zambrowie”, którą otrzymali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, ks. prał. Marian Olszewski, Jerzy Dąbrowski, Dariusz Grabowski, Jan Zakrzewski, Tomasz Piórkowski, Andrzej Brzóska i Karolina Ilczuk.

Głównym punktem wczorajszej uroczystości było odsłonięcie nowego pomnika ku czci i pamięci oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korzeniowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Witomiła Wołk–Jezierska wraz z Jerzym Dąbrowskim – honorowym obywatelem Miasta Zambrów, synem kpt. Władysława Dąbrowskiego dowódcy I kompanii ckm, rannego w Bitwie o Zambrów.

Na zakończenie 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej kpt. Andrzej Pawluczuk odczytał apel poległych. Następnie kompania honorowa Zakładu Karnego w Czerwonym Borze dowodzona przez kpt. Adam Czerwonko oddała salwę honorową, zaś poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Wartę honorową przed pomnikiem pełniły zuchy z Czwartej Zambrowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty oraz funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility