Drukuj
Obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów

Tegoroczne obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się w piątek 13 września w Regionalnej Izbie Historycznej, gdzie odbyła się promocja książki autorstwa Jerzego Dąbrowskiego pt. „Mogiła wojenna żołnierzy 71. pułku piechoty z września 1939 r.: kpt. Władysława Dąbrowskiego II i strzelca Jana Kudelskiego, odnaleziona po 78. latach. Wydanie drugie rozszerzone”. Publikacja została sfinansowana z budżetu miasta Zambrów oraz z budżetu gminy Zambrów. Autor jest synem kpt. Władysława Dąbrowskiego, dowódcy i kompani ckm, poległego w Bitwie o Zambrowie w 1939 r., a także honorowym obywatelem miasta Zambrów.

Po promocji książki odbyła się wystawa pn. „A więc wojna” przygotowana przez Regionalną Izbę Historyczną Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

14 września odbył się rajd rowerowy „Szlakiem bitwy o Zambrów”. Był to ostatni  długodystansowy rajd rowerowy z cyklu „Zambrów na rowery 2019”. Około 30 miłośników  dwóch kół wyruszyło punktualnie o godzinie 8:00 z targowicy miejskiej i miało do pokonania dystans ok. 100 km. Trasa prowadziła przez miejsca pamięci o poległych żołnierzach 71. Pułku Piechoty z 1939 roku – Łętownicę, Andrzejewo i Komorowo. Rowerzyści zatrzymując się w poszczególnych miejscach oddali hołd poległym żołnierzom, zaś w czasie postojów  prelekcje wygłaszał Tomasz Piórkowski – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 4 Zambrowie, który opowiedział o przebiegu walk. W czasie rajdu uczestnicy mieli okazję obejrzenia rekonstrukcji historycznej walk w Łętownicy. Organizatorem wyjazdu byli: Urząd Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam.

W niedzielę 15 września miały miejsce główne uroczystości patriotyczne, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i wiernych z tutejszej parafii. Mszę celebrował proboszcz parafii ks. Jarosław Olszewski, zaś homilię wygłosił ks. Łukasz Rybiński

Po mszy świętej wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz honorowy obywatel miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski. Następnie Apel Poległych odczytał podporucznik Adam Buczkowski, salwę honorową wykonali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, dowódcą kompani honorowej był kpt. Marcin Karpiński.

Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem.

Oprawę muzyczną podczas niedzielnych uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia im. 71 Pułku Piechoty, harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, harcerze z VIII próbnej zambrowskiej drużyny harcerskiej 7 Ogni oraz zuchy z 4. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility