Drukuj

81. rocznica Bitwy o Zambrów – prelekcje i promocja książki

Prelekcje o charakterze historycznym oraz promocja książki Jarosława Strenkowskiego zwieńczyły obchody 81. rocznicy Bitwy o Zambrów.

18 września br. na sali widowiskowo kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się prelekcja dr Tomasza Wesołowskiego pt. „Przełamanie linii Narwi i bitwa o Zambrów – tło operacyjne”. W swojej pracy naukowej zajmuje się on historią wojskowości XX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i kampanii wrześniowej 1939 r. Na wczorajszym wykładzie w niezwykle precyzyjny i plastyczny sposób prelegent przedstawił genezę przyczyn Bitwy o Zambrów. Mimo atutów po stronie polskiej na tym odcinku obrony, nie udało się wykorzystać warunków naturalnych. Polskie dowództwo przeliczyło się w kierunku uderzenia Niemców – nie wyprowadzone zostało ono na Modlin, tylko na Różan i Pułtusk. Zabrakło też czasu na przygotowania fortyfikacji i za późno rozpoczęto prace hydrotechniczne. Niemcy spodziewali się oprócz 30 dywizji, tej samej ilości nowym zmobilizowanych – jednak dodano ich zaledwie kilka.

Kolejną prelekcje, która miała miejsce tego dnia wygłosił Jarosław Strenkowski pt. „Udział improwizowanych pododdziałów 33. Pułku Piechoty w bitwie o Zambrów”. Prelegent przygotował informacje dotyczące ataku polskich wojsk w dniu 11 września z kierunku Śledzi i okolicznych lasów. Był to jeden z czterech epizodów walki o Zambrów. W wyniku walki niemieckie straciły ok. 75 zabity oraz 40 jeńców.

W dalszej części wydarzenia Katarzyna Kulesza odczytała 89 nazwisk, żołnierzy którzy zginęli 11 września 1939 w Bitwie o Zambrów.

Następnie odbyła się promocja książki pt. „Bitwa o Zambrów. Walki odwrotowe 18. DP w dniu 11 września 1939 roku”. Głos zabrał jej autor Jarosław Strenkowski. Na wstępie podziękował wielu osobom, które przyczyniły się do powstania wymienionej wyżej publikacji.

Na zakończenie wydarzenia, w kawiarni „Cafe Muza” rozdawane były książki a chętni mogli uzyskać od autora dedykację.

źródło: zambrowiacy.pl

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility