AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022


„Wszystkie śmieci nasze są”, pod takim hasłem odbyła się 29 edycja ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata, której celem było posprzątanie naszego miasta i zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej. To wydarzenie wpisało się  na stałe w ekologiczny kalendarz naszego miasta.

W tym roku akcje przeprowadzono dn. 16 września 2022 r. Swój udział zadeklarowało 13 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. W akcji uczestniczyło ok. 500 osób.

Uczestnicy zostali wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. Zbierane nieczystości trafiały do worków przeznaczonych na: szkło, metale i odpady plastikowe, papier oraz odpady zmieszane. Dzieci chętnie przystąpiły do  zbiórki śmieci. Przedszkolaki sprzątały najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie zebrano 250 kg odpadów, w tym:

  • 40 worków na odpady zmieszane;
  • 15 worków na  metale i tworzywa sztuczne;
  • 8 worków papieru,
  • 12 worków na szkło,

Wśród zebranych odpadów zdarzały  także odpady wielkogabarytowe, np. krzesła i zużyty sprzęt elektroniczny, np. stary telewizor.

W związku z tym, że do udziału w akcji Miasto Zambrów co roku zaprasza szkoły powiatowe, Zarząd Powiatu przekazał 500 zł celem dofinasowania wyposażenia uczestników w rękawice i worki.

Nagrodą za udział są książki i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów  dla każdej placówki edukacyjnej.

Akcja miała na celu pokazanie uczestnikom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Dziękujemy wszystkim za czynny udział w akcji oraz za troskę o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej

Accessibility