Akcja Sprzątanie Świata 2023


Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Od tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się finał akcji, której krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Jubileuszowa – 30 edycja akcji Sprzątania Świata odbyła się  w Zambrowie, dnia 22 września 2023 r., pod hasłem: „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. To wydarzenie wpisało się  na stałe w ekologiczny kalendarz naszego miasta.

W tym roku udział w akcji zadeklarowało 13 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. W akcji uczestniczyło powyżej 500 osób. Uczestnicy zostali wyposażeni w rękawice i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Zbierane nieczystości trafiały do worków przeznaczonych na: szkło, metale i odpady plastikowe, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane. Dzieci i młodzież chętnie włączyli się do zbiórki śmieci. Przedszkolaki sprzątały najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie zebrano 70 worków odpadów, w tym: 58 worków na odpady zmieszane; 6 worków na  metale i tworzywa sztuczne; 3 worki papieru, 1 worek na szkło, 2 worki na bioodpady. Łącznie zebrano ok.  300 kg odpadów. To o 20% więcej niż w roku poprzednim. Wśród zebranych odpadów zdarzały  także odpady wielkogabarytowe, np. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,  stare krzesła i inne.

Do udziału w akcji Sprzątania Świata Miasto Zambrów co roku zaprasza szkoły powiatowe,  z tego tytułu Zarząd Powiatu przekazał 500 zł celem dofinasowania wyposażenia uczestników w rękawice i worki. Nagrodą za udział w wydarzeniu są książki i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów  dla każdej placówki edukacyjnej.

 Akcja miała na celu pokazanie uczestnikom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.  Sprzątanie świata łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem, to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest edukacja i budowanie świadomości ekologicznej. Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie takich wydarzeń. Dziękujemy za udział w akcji wszystkim uczestnikom.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Zambrów

 

Accessibility