Drukuj

Burmistrz Miasta podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję “Bezpieczny Senior”

Burmistrz Miasta Zambrów w dniu wczorajszym podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję „Bezpieczny senior”, w ramach której szyto maseczki i dostarczano do seniorów mieszkających na terenie miasta Zambrów.

20 marca 2020 roku wprowadzono w naszym kraju stanu epidemii. Burmistrz Miasta Zambrów podjął decyzję o przystąpieniu do szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Zambrowa pow. 60 rż oraz osób z grupy podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem (osoby chore, po przeszczepach, z cukrzycą). Wstępnie oszacowano, iż takich osób w Zambrowie jest 5300 osób (dane dostępne na stronie www.stat.gov.pl). Koordynacją akcji z ramienia Urzędu Miasta Zambrów zajmowały się pracownice biura promocji – Justyna Włodkowska – Kurpiewska i Karolina Ilczuk. Bezinteresownie w pracę zaangażowała się grupa harcerzy z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni” oraz Mieszkańcy Miasta Zambrów i panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej.

W ramach podziękowania za pracę na rzecz akcji „Bezpieczny senior” w dniu wczorajszym, to jest 21 lipca br. w kawiarni Cafe Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Burmistrz Miasta Zambrów złożył podziękowania za pomoc osobom:

 – ks. Łukaszowi Rybińskiemu przewodnikowi 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni”

– harcerzom z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni”: Dawidowi Trzeciakowi, Arturowi Kossykowskiemu, Michałowi Sierzputowskiemu, Dawidowi Baczewskiemu

– Alicji Ferks,

– Teresie i Andrzejowi Dębowskim

– Halinie Chmielewskiej

– Reginie Samujło

– paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej: Anecie Wszołkowskiej, Bożenie Polak, Barbarze Jarząbek, Agnieszce Dębek

– Małgorzacie Przybysławskiej

– Bożenie Ignaczuk

– Ewie Bujko – Zielińskiej

– Barbarze Reinke

– Paulinie Reinke

– Teresie Krajewskiej

– Beacie Smolińskiej

– Beacie Krystowskiej

– Ewie Kur

– Hannie Brzóskiej

– Beacie Pisińskiej

– Emilii Sienickiej Zięba

– właścicielce PPH Wida Mariannie Kamienowskiej

– pracownikom Urzędu Miasta Zambrów: Annie Bączyk, Monice Bieniek, Jerzemu Kossakowskiemu, Karolinie Ilczuk, Justynie Włodkowskiej – Kurpiewskiej.

W szycie maseczek ochronnych zaangażowali się również pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych – miejskich przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz szkół podstawowych. Z uwagi na panujące ograniczenia związanymi z zgromadzeniami włodarz miasta podjął decyzję, iż grupie tej podziękuje na oddzielnym spotkaniu, które odbędzie się  pod koniec sierpnia.

Statystyki:

Materiały do produkcji maseczek (tkanina, flizelina, gumeczki, nici, opakowania foliowe, igły do maszyn) zostały zakupione z budżetu Miasta Zambrów z działu Zarządzanie Kryzysowe. Na ten cel wydatkowano łącznie 7 165,08 zł.

W dniach od 6 kwietnia do 5 maja 2020 roku do Biura promocji trafiło łącznie 5322 maseczek ochronnych.

W celu dystrybucji maseczek ochronnych uruchomiono specjalny e-mail maseczki@zambrow.pl , na który można było wysłać zgłoszenie z prośbą o dostarczenie maseczki ochronnej. W dniach od 7 kwietnia do 1 maja 2020 roku pracownice Biura promocji otrzymały 1293 maile z prośbą o dostarczenie maseczek ochronnych dla 1566 mieszkańców Zambrowa. Maseczki były sukcesywnie roznoszone do skrzynek pocztowych przez harcerzy z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „7 Ogni”. Grupą kierował ks. Łukasz Rybiński z parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. W czasie roznoszenia maseczek harcerze otrzymywali indywidualne prośby od seniorów, którzy nie słyszeli o akcji, o dostarczenie maseczek ochronnych. W ten sposób do mieszkańców Zambrowa trafiło jeszcze 869 maseczek ochronnych.

Pozostałe maseczki zostały przekazane do:

183 szt. – Przedszkola Miejskie

100 szt.  – żłobek miejski

80 szt. – Powiatowy Urząd Pracy

40 szt. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Akcja “Bezpieczny Senior” w liczbach:

5322 – wyprodukowanych maseczek ochronnych

2435 – maseczki, które trafiły do mieszkańców

1293 – otrzymane maile

Urząd Miasta Zambrów zabezpieczył rezerwę maseczek ochronnych na zapowiadaną drugą falę epidemii w okresie jesiennym.

Karolina Ilczuk, Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility