Drukuj

Burmistrz Miasta Zambrów informuje o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032

Zakończyło się opracowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032, która określa kierunki rozwoju Miasta w najbliższych latach. Dziś rozpoczyna się kolejny etap prac nad tym dokumentem – konsultacje społeczne.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 11.04.2022 r. do 16.05. 2022 r.

Nieprzekazanie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

I. Projekt Strategii podlega konsultacjom:

 1. z mieszkańcami Zambrowa,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami: gmina wiejska Zambrów,
 4. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”,
 5. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

II. Mieszkańcy miasta mogą  wziąć udział w konsultacjach w następujących formach:

 1. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.41.2022 w następujący sposób:
  1. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  2. pocztą na adres Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@zambrow.pl.

III. Lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mogą  wziąć udział w konsultacjach w następujących formach:

 1. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii w terminie wskazanym w §4 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.41.2022 w następujący sposób:
  1. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  2. pocztą na adres Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,, (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@zambrow.pl.
 2. poprzez uczestnictwo w spotkaniach w formie stacjonarnej. Spotkania odbędą się:
  1. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sala konferencyjna –
   15.04.2022 godz. 10.00-12.00,
  2. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sala konferencyjna –
   22.04.2022 godz. 10.00-12.00.

IV. Podmioty, o których mowa w §2 pkt 3-5 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.41.2022 mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu Strategii drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (skan pisma z oryginału) na adres e-mail: um@zambrow.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej: /7380qgmefv/skrytka. Za ważne uznaje się uwagi i propozycje zmian podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Poniżej znajdują się pliki dokumentów:

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility