Burmistrz Miasta Zambrów informuje o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032

Zakończyło się opracowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032, która określa kierunki rozwoju Miasta w najbliższych latach. Dziś rozpoczyna się kolejny etap prac nad tym dokumentem – konsultacje społeczne.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 11.04.2022 r. do 16.05. 2022 r.

Nieprzekazanie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

I. Projekt Strategii podlega konsultacjom:

 1. z mieszkańcami Zambrowa,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami: gmina wiejska Zambrów,
 4. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”,
 5. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

II. Mieszkańcy miasta mogą  wziąć udział w konsultacjach w następujących formach:

 1. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.41.2022 w następujący sposób:
  1. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  2. pocztą na adres Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@zambrow.pl.

III. Lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mogą  wziąć udział w konsultacjach w następujących formach:

 1. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii w terminie wskazanym w §4 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.41.2022 w następujący sposób:
  1. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  2. pocztą na adres Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,, (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@zambrow.pl.
 2. poprzez uczestnictwo w spotkaniach w formie stacjonarnej. Spotkania odbędą się:
  1. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sala konferencyjna –
   15.04.2022 godz. 10.00-12.00,
  2. w siedzibie Urzędu Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sala konferencyjna –
   22.04.2022 godz. 10.00-12.00.

IV. Podmioty, o których mowa w §2 pkt 3-5 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.41.2022 mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu Strategii drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (skan pisma z oryginału) na adres e-mail: um@zambrow.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej: /7380qgmefv/skrytka. Za ważne uznaje się uwagi i propozycje zmian podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Poniżej znajdują się pliki dokumentów:

Accessibility