Burmistrz Miasta Zambrów podsumował 2018r.

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów podsumowująca rok 2018 miała miejsce dziś na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podsumowując bieżący rok rozpoczął od tematu budowy i remontów dróg miejskich.

Remont ulicy Kościuszki za kwotę 790. 000 zł. realizuje firma SIAULIU PLENTAS Sp. z o.o. oddział w Polsce. Zostały wykonane prace związane z kanalizacją deszczową, założono nowe sieci gazowe, zasilanie energetyczne domów oraz nowe oświetlenie uliczne. Termin zakończenia prac przewidywany jest do końca bieżącego miesiąca. Również pod koniec bieżącego miesiąca zakończą się prace związane z remontem ulicy H. Kulbata przez firmę Plumbers M. Bachera z Zambrowa za kwotę 94. 748 zł.

Zambrów zyska nową ulicę, która aktualnie jest w trakcie budowy nad rzeką Jabłonką. Wykonawcą  inwestycji za kwotę 2. 170 300 zł jest firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa. W zakresie prac znajdują się: droga miejska o długości 502 m, chodnik i ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, przejście pod mostem, ciąg pieszy do ulicy Wodnej, remont parkingu przy ulicy Ostrowskiej. Termin zakończenia prac do 31 maja 2019r.

Ponadto realizowano prace związane z wykonaniem ciągów pieszo – jezdnych:

–   przy ulicy Chopina za kwotę 316. 677 zł, który wykonała firma usługi drogowo – budowlane A. Kumycza,

– przy ulicy Podedwornego, który  wykonała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 83. 000 zł. Termin wykonania do 15 listopada 2018r.,

–  drogi nad Zalewem, który wykonała firma usługi kamieniarsko – budowlane Ferenc Andrzej  za kwotę 158. 259, 80 zł.

Kolejnym punktem konferencji były inwestycje związane z remontem budynków oświatowych. Najpoważniejszą inwestycją z jaką uporał się samorząd była adaptacja budynku SP nr 5 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 5 i Miejskiego Żłobka. W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta firmy EUROMAX z Szumowa, której właścicielem jest Krzysztof Rokicki na kwotę 6. 389 259, 70 zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2018r. Prace zewnętrzne rozpoczęły się w kwietniu br., a prace wewnętrzne 29 maja 2018r. Roboty dodatkowe wyniosły 1. 171 748, 68 zł. Inwestycja została dofinansowana z : RPO WP – 1. 189 839, 67 zł oraz Programu Maluch+ (34 miejsca) – 517. 366 zł. Nowo powstałe placówki zyskały:

– Miejskie Przedszkole nr 5 – 11 sal dydaktycznych wraz z zapleczem dla około 275 dzieci,

–  Miejski Żłobek –  6 sal wraz z zapleczem dla około 110 dzieci.

Również, w tym roku zakupiono piece konfekcyjno – parowe do placówek oświatowych oraz wykonano termomodernizację budynku Miejskiego Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5. Prace na przystosowaniem placówek pochłonęły w sumie 1. 600 226 zł.

Samorząd Miasta Zambrów nadal realizuje prace związane z małą rewitalizacją części pokoszarowej miasta. W ramach działań wykonano:

–  remont ulicy dojazdowej do SP nr 3 przy budynkach ulica Magazynowa nr 5 i nr 7, który wykonała firma usługi drogowo – budowalne A. Kumycza z Zambrowa za kwotę 356. 700zł.,

– budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego 43 – inwestycje wykonała firma PROBUK B. Mściwujewska za kwotę 265. 823, 39 zł.,

– budowa komórek, parkingów i nowych dróg dojazdowych przy ulicy Magazynowej 2 – inwestycję wykonuje firma PLUMBERS M. Bacher z Zambrowa za kwotę 989. 900 zł. Wstępnie prace potrwają do 24 grudnia 2018r.,

Inwestycje służące poprawie jakości życia w naszym mieście w 2018 roku zostały zrealizowane między innymi poprzez:

– modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Za kwotę 1. 244 334 zł, w tym: dofinansowanie z RPO WP 899. 847 zł oraz środków własnych /wpłaty mieszkańców/ 344.486 zł. 62 mieszkańców skorzystało na wymianie. Inwestycja w pełni zostanie zrealizowana do 10 listopada 2018r.,

– modernizacja oświetlenia ulic – projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu RPO WP: dotacja RPO – 1. 561 883 zł i wkład własny – 615. 000 zł. W ramach modernizacji wymieniono istniejące oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne oprawy ledowe w liczbie 1575 sztuk, wysięgniki – 745 sztuk oraz słupów – 45 sztuk. Prace zakończą się 15 listopada br.,

–  instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych – wartość projektu opiewa na kwotę 2. 052 420, 00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1. 406 250,00 zł. Projekt realizowany jest od kwietnia do 16 listopada 2018r. 114 beneficjentów skorzystało z projektu,

– system monitoringu jakości powietrza – w ramach przetargu zakupiono dwa urządzenia do pomiaru jakości powietrza za kwotę 14. 661,60 zł, w tym: dotacja – 11. 729zł, środki własne – 2. 932 zł. Czujniki będą zlokalizowane na budynkach SP nr 4 i MP nr 5. W momencie zintegrowania czujników wyniki pomiaru będą ukazywały się na stronie internetowej Miasta Zambrów,

– budowa placów zabaw i modernizacja starych – w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę „Otwartych stref aktywności” złożono dwa wnioski, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 100. 000 zł. Wybudowano dwie „strefy”: przy ulicy 71 Pułku Piechoty 6 za kwotę  115. 929 zł oraz przy ulicy Wojska Polskiego 41 – 112. 295 zł. Każda strefa składa się z: placu zabaw, części rekreacyjnej – urządzenia do ćwiczeń, części wypoczynkowej – ławeczka i stolik z siedzeniami,

– urządzenia do ćwiczeń w parku przy SP nr 3 – nowe urządzenia zakupiono za kwotę 13. 259, 70 zł.,

– realizacja programu usuwania azbestu – koszty do poniesienia w ramach programu wynoszą 28. 922 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW – 8. 200 zł i środki z budżetu miasta w 2018 – 20. 722 zł.  W tym roku 35 osób fizycznych i 7 ogrodów działkowych skorzystało z programu.

Miasto kontynuuje priorytety w ramach flagowych programów „Zielony Zambrów” i „Zielony Ogród” oraz renowacji skwerów czy urządzanie rond. Na realizację zadań Zambrowskich Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nadzieja miasto przeznaczyło ponad 88 tys. zł. Również dzięki dofinansowaniu w łącznej kwocie 142 tys. zł ogrody działkowe zrealizował inwestycje, które teraz służą społeczności lokalnej.

Rozpoczęły się prace związane z remontem Biblioteki Miejskiej, który obecnie prowadzą dwie firmy: Zakład Remontowo  – Budowlany Artur Łuniewski i Balik Budownictwo – Dariusz Balik. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 874. 400 00 zł, w tym: dofinansowanie 654. 400 00 zł i wkład własny 220. 000 00 zł. Obecnie trwa pierwszy etap tej inwestycji, w którym przeprowadzane są: roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji pionowej i drenażu wokół budynku, docieplenie dachu i ścian, tynki mozaikowe i montowanie opaski z płyt betonowych. W drugim etapie inwestycji rozpoczną się prace wykończeniowe, w tym malowanie ścian i sufitów, ułożenie gresu i nawierzchni bocznych schodów i tarasu, a także instalację klimatyzacji.  Obiekt zostanie wyposażony również w nowy sprzęt komputerowy oraz meble.

W kwietniu br. został odsłonięty nowy pomnik Ofiar Katynia, który umiejscowiony jest na cmentarzu przy ul. Kulbata. Prace związane z utwardzeniem terenu przy kaplicy i pomniku oraz samą budową pomnika zajęła się firma Andrzeja Bałazego za łączną kwotę 81. 939 zł. Dbając o pamięć narodową warto wspomnieć o pogrzebie Kapitana Władysława Dąbrowskiego oraz nieznanego żołnierza, poległych w 1939 roku w rejonie Zambrowa, który odbył się 11 maja 2018r.

W ramach ostatniego punktu podsumowującego rok 2018r. Burmistrz Miasta Zambrów przestawił inwestycje, które realizują Miejskie Spółki Komunalne. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. realizuje do końca grudnia projekt pod tytułem: Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej. Inwestycja opiewa na kwotę 11. 400 000 zł,  w tym: dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 3. 137 268 zł, współfinansowanie z Programu Priorytetowego „5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” na kwotę 5. 709 000 zł, środki ZCiW –  2. 553 732 zł.

Drugi projekt, który również realizuje ZCiW to: Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej. Kwota inwestycji wynosi 14. 200 000 zł w tym: dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 6. 057 600 zł oraz współfinansowanie z Programu Priorytetowego „5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki na kwotę 8. 142 400 zł . Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2020r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zambrowie realizuje obecnie inwestycję związaną z modernizacją zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – rozbudowa sortowni. Koszt inwestycji wyniesie 24. 388 021 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 2 lata.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Accessibility