Drukuj

Burmistrz Miasta Zambrów  spotkał się z mieszkańcami

5 grudnia br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z mieszkańcami.

Burmistrz omówił następujące tematy:

Bieżące funkcjonowanie miasta i realizacja budżetu 2017 roku, w tym inwestycje:

 • Przebudowa ul. 71 Pułku Piechoty
 • Remont pływalni miejskiej
 • Kapitalny remont ulicy Grunwaldzkiej
 • Budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4
 • Budowa miejsc parkingowych i zmiana organizacji ruchu przy ulicy Kosseckiego
 • Budowa łącznika z ulicy Łąkowej do parku przy ul. Cmentarnej
 • Oddano do użytku plac zabaw przy ul. Wilsona
 • Nowe ogrodzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas”
 • Odmulenie zalewu
 • Wykonanie małej infrastruktury nad zalewem
 • Remonty oświatowe: termomodernizacja budynku SP nr 4, termomodernizacja budynku MG nr 1, Remont kapitalny kuchni i stołówki w SP nr 3, wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego w MP nr 4, zakup piecy konwekcyjno-parowych do MP nr 4 i 6 za kwotę 98.000 zł
 • Wnioski Miasta Zambrów złożone do RPO WP i innych programów:
 • Projekt dofinansowania z RPO panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych – w realizacji.
 • Projekt dofinansowania budowy drogi miejskiej łączącej ul. Ostrowską i ulicę Wojska Polskiego złożony do RPO WP w ramach osi poprawa dostępności transportowej – został odrzucony na etapie oceny merytorycznej.
 • W ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina zostały złożone wnioski
  o dofinansowanie dwóch projektów: Budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru, Budowa amfiteatru – na liście rezerwowej.

Realizacja reformy systemu oświaty w Zambrowie

 • Od 1 września 2018 roku nową siedzibą SP nr 5 będzie budynek MG nr 1 znajdujący się w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A.
 • Od 1 września 2018 r. będą obowiązywały nowe granice obwodów SP nr 4 i SP nr 5. Będzie to dotyczyło dzieci klas I.
 • W budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego będzie również funkcjonowało wygaszane Gimnazjum Publiczne z 6 klasami trzecimi.
 • Budynek SP nr 5 przy ulicy Obrońców Zambrowa zostanie przeznaczony na Przedszkole nr 5 i żłobek miejski.
 • Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej na remont budynku z adaptacją do funkcji żłobkowej i przedszkolnej, w wyniku tego remontu powstanie:
 • 11 sal wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci,
 • 4 sale żłobkowe dla 55 dzieci.
 • W chwili obecnej jest przygotowywany wniosek do RPO WP w celu dofinansowania tego remontu ze środków unijnych.
 • W miesiącu styczniu 2018 roku będzie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora MP 5.
 • W związku z remontem budynku po SP nr 5, który rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku, ulegnie zmiana organizacja roku szkolnego 2017/2018 w SP nr 5.
 • rok szkolny dydaktyczny będzie trwał 9 miesięcy – do 31 maja,
 • żeby zrealizować cały program nauczania zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w dodatkowe wolne dni,
 • w miesiącu czerwcu będą zabezpieczone dla dzieci zajęcia opiekuńcze.

Przedstawienie projektu budżetu miasta Zambrów na 2018 rok wraz z planowanymi inwestycjami i remontami:

Założenia:

 • nie będzie podwyżek wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych
 • wzrost wynagrodzeń został zaplanowany na wysokości 5%
 • bezpłatna komunikacja miejska dla rencistów i emerytów

Plan dochodów – 87 925 314 zł

– bieżące – 78 937 076 zł

– majątkowe – 9 688 238 zł

Plan wydatków – 92 925 314 zł

– bieżące – 74 997 716 zł

– majątkowe – 17 927 598 zł

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem w wysokości 5 000 000 zł

Na inwestycje i remonty planujemy wydać ogółem 20 183 716 zł – 21,6% wszystkich wydatków

– remonty – 2 186 000 zł

– inwestycje – 17 927 716 zł – 19,2%

Do oświaty z własnych środków dokładamy łącznie – 11 112 350 zł

– szkoły – 4 988 140 zł

– przedszkola – 6 124 210 zł

Poszczególne działy:

– transport i łączność – 4 780 000 zł – 5,1%

– administracja publiczna – 6 575 000 zł – 7,07%

– oświata i wychowanie – 32 141 828 zł – 34,9%

– pomoc społeczna – 26 560 750 zł – 28,6%

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 131 148% – 11,9%

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 248 600 zł – 3,4%

– kultura fizyczna – 3 195 591 zł – 3,4%

– pozostałe wydatki – 5,7%

Sprawy różne.

Na zaproszenie Burmistrza odpowiedzieli także: Przewodniczący Rady Miasta i Prezes Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Korzeniowski, Zastępca Burmistrza – Bogdan Kamiński, Dyrektor MOPSu – Janina Komorowska, Prezes ZCiW – Waldemar Gawkowski, Prezes ZMK – Józef Przeździecki, Zastępca Dyrektora PGK – Zenobia Dzieżyc, Prezes Zarządu Nieruchomościami – Stefan Wojno, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – Zastępca Naczelnika  Wydziału Prewencji asp. szt.  Mariusz Głębocki oraz pracownik Wydziału Prewencji mł. asp. Konrad Wądołowski.

Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility