Drukuj

Burmistrz podsumował akcję Zambrów na rowery 2018

18 października 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyło się podsumowanie akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2018, której dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

W tym roku odbyło się pięć rajdów krótkodystansowych o dystansie do 50 km: 13 maja – Czerwony Bór, 3 czerwca – Rutki, 1 lipca – Rosochate Kościelne, 6 sierpnia – Szumowo i 8 września – Andrzejewo (szlakiem „Bitwy o Zambrów”). Łącznie w rajdach krótkich udział wzięło 545 uczestników.

W miesiącu lipcu oraz sierpniu z powodu złych warunków pogodowych tylko 40 miłośników dwóch kółek wyjechało na trasy o dystansie do 100 km. Pierwszy rajd miał miejsce 24 czerwca do Jabłonki Kościelnej, drugi zaś 26 sierpnia do Szulborza.

2 czerwca po raz pierwszy zorganizowano Wyścig Kolarski z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi na stadionie miejskim Olimpii Zambrów mieli do pokonania dystanse od 200 do 2800 metrów. W zawodach wystartowało 40 uczestników.

W ramach Dni Zambrowa jak co roku zorganizowany został Wyścig Kolarski, w którym uczestniczyło ok. 67 rowerzystów. Po raz czwarty zaś odbył się Maraton Szosowy, gdzie 200 uczestników pokonywało trasę o dystansie: 50 km, 80 km, 140 km oraz 200 km. W miesiącu lipcu odbyła się również rowerowa wycieczka do Grodna na Białorusi, w której uczestniczyło 19 rowerzystów. Ponad to jak co roku cykliści wyjechali na rowerową pielgrzymkę do Hodyszewa. Łącznie 90 osób pokonało trasę ok. 100 km.

Jak można zauważyć akcja Zambrów na rowery cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców Zambrowa i okolic.

Spotkanie podsumowujące akcję Zambrów na rowery było również okazją do podziękowania osobom, które zorganizowały tegoroczne rowerowy imprezy. Pamiątkowe podziękowania oraz nagrody rzeczowe otrzymali: Eugeniusz Borowski – Prezes Stowarzyszenia Sporteam, Krzysztof Boruc, Andrzej Trochimowicz, Marek Modzelewski, Eugeniusz Skibniewski, Krzysztof Papież, Janusz Banasik, Artur Modzelewski, Mateusz Trochimowicz, Edward Berliński, Mirosław Truchel, Henryk Rakoczy, Marek Werpachowski, Wiesław Kotowski. Podziękowania otrzymali również: Anna Bajeńska – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Łukasz Gańko – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Marta Konopka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, redaktorzy z zambrowskich portali internetowych zambrowiacy.pl i zambrow.org, telewizja Narew oraz Marcin Szczepański z Radia Nadzieja.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility