Drukuj

Burmistrz podziękował Janowi Puchalskiemu za lata pracy w Zambrowie

Dziś w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski w obecności proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej  ks. prał dr Wojciecha Nowackiego podziękował Janowi Puchalskiemu za 50 lat pracy w parafii, ale przed wszystkim za pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Jan Puchalski urodził się w dniu 28 marca 1942 roku w Kuczynie. Ukończył Szkołę Podstawową w Kuczynie i Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu. W 1959 roku wyjechał do Łomży i uczył się w Instytucie Organistowskim. W 1962 roku został powołany do wojska. Po służbie wojskowej zdał maturę w Zambrowie i rozpoczął pracę jako organista w Czyżewie. W 1968 roku rozpoczął naukę w Instytucie Organistowskim w Warszawie, który ukończył w 1970 roku. Od 1971 roku rozpoczął pracę jako organista w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Oprócz pracy w parafii udzielał się również społecznie. W latach 1990 – 1991 był radnym Miasta i Gminy, zaś w latach 1991-1994 radnym w Radzie Miasta. Ponadto zaangażowany był w pracę na rzecz komisji mieszkaniowej.

Korzystając z obecności Jana Puchalskiego w siedzibie Urzędu  redaktorzy Monitora Zambrowskiego, zapytali o kilka słów podsumowania pracy w Zambrowie:

„8 lat pracowałem w Czyżewie, a 50 w Zambrowie w parafii Trójcy Przenajświętszej. Aby zostać Organistą w tej parafii musiałem odbyć konkurs, który wygrałem. Był to rok 1970, a od 1971 przyszedłem tu do Zambrowa…Udało mi się zrealizować wszystko co zamierzałem zrobić podczas mojej pracy. Zawsze trafiali się księża, z którymi można było nawiązać przyjacielski kontakt. Życzył bym sobie przed wszystkim zdrowia”.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility