Drukuj

Burmistrz podziękował pracownikom oświaty i instytucji miejskich za pomoc w akcję “Bezpieczny senior”

28 sierpnia 2020r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z pracownikami oświaty i instytucji miejskich, którzy włączyli się w akcję “Bezpieczny senior”. Zaangażowane w pracę osoby szyły przez blisko miesiąc maseczki ochronne, które następnie trafiały do seniorów mieszkających na terenie miasta Zambrów. Ich nieoceniona pomoc zasłużyła na uznanie i podziękowanie, dlatego też włodarz miasta zaprosił wszystkich wolontariuszy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 5 i osobiście podziękował za pomoc. Podziękowania otrzymali:

 • Pan Waldemar Malinowski;
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka oraz pracownicy: Sylwia Korpalska, Paweł Bąkowski, Małgorzata Arent, Mariola Lasota, Sylwia Różycka, Anna Bondziul;
 • Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zambrowie Elżbieta Perkowska oraz pracownicy: Krystyna Sadowska, Katarzyna Truchel, Genowefa Przeździecka, Monika Zagroba, Beata Ogrodnik, Marianna Modzelewska, Monika Malinowska;
 • Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zambrowie Elżbieta Jakubiak oraz pracownicy: Anna Hankowska, Marzenna Choińska, Krzysztof Brajczewski, Patrycja Dobaj, Maria Frankowska, Wioletta Sawicka, Aneta Tyszka, Anna Zalewska, Katarzyna Godlewska, Katarzyna Zaremba, Joanna Gosk, Małgorzata Orłowska, Marta Alejnikow;
 • Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie Kazimiera Kropiewnicka oraz pracownicy: Jadwiga Lutostańska, Katarzyna Owczarczuk, Wioletta Wyszomirska, Ewa Nadana, Barbara Nowacka;
 • Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie Jolanta Laskowska oraz pracownicy: Monika Grabowska, Barbara Gumkowska, Danuta Gawkowska, Paulina Puchalska, Monika Zawistowska, Marlena Zalewska, Dorota Wapińska, Urszula Zimnoch, Agnieszka Nowacka, Aneta Rybak, Dorota Kowalczyk, Alicja Selerowka, Marta Bakun, Elżbieta Zalewska
 • Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 Anna Biała oraz pracownicy: Elżbieta Czyszpak, Agnieszka Dąbrowska, Izabela Dębowska, Ewelina Gałecka, Sylwia Gołaszewska, Eliza Gołaszewska, Marta Gwardiak, Katarzyna Hankowska, Dorota Kaczyńska, Maria Kołomyjska, Monika Kos, Dorota Mioduszewska, Beata Mstowska, Renata Orłowska, Grażyna Olechwierowicz, Agnieszka Witkowska, Agata Stańczyk, Monika Stańczyk, Jolanta Sutkowska, Edyta Zakrzewska, Anna Zawadzka;
 • Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie Elżbieta Bieńkowska oraz pracownicy: Ewa Grabowska, Zofia Szyszko, Izabella Godlewska, Elżbieta Wojciechowska, Halina Koch, Halina Groman, Małgorzata Baczewska, Krystyna Konopko, Beata Krajewska, Jolanta Liżewska, Jadwiga Skowrońska, Bożena Klisiak, Danuta Rusiecka, Bożena Bielicka;
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie Bożena Przeździecka oraz Panie Zofia Perkowska i Maria Sieńko;
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie Ryszard Świderski oraz pracownicy: Dmochowska Aneta, Gosk Edyta, Grudzińska Aneta, Kotomska Anna, Krzyworzeka Krystyna, Maleszewska Barbara, Pieczyska Marta, Podleś Wioletta, Szydlik Ewelina, Śliwowska Grażyna, Wądołowska Agnieszka, Zgiet Teresa, Złotkowska Alicja, Żebrowska Alina, Żyłowska Bożena;
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie Andrzej Szeligowski oraz nauczyciel Jadwiga Liżewska i Pani Regina Ceckowska;

Warto przypomnieć, iż 21 lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie z wolontariuszami włączonymi w akcję “Bezpieczny senior”. Wtedy, to burmistrz dziękował harcerzom i osobom prywatnym zaangażowanym w szycie maseczek dla seniorów.

Statystyki:

Materiały do produkcji maseczek (tkanina, flizelina, gumeczki, nici, opakowania foliowe, igły do maszyn) zostały zakupione z budżetu Miasta Zambrów z działu Zarządzanie Kryzysowe. Na ten cel wydatkowano łącznie 7 165,08 zł.

W dniach od 6 kwietnia do 5 maja 2020 roku do Biura promocji trafiło łącznie 5322 maseczek ochronnych.

W celu dystrybucji maseczek ochronnych uruchomiono specjalny e-mail maseczki@zambrow.pl , na który można było wysłać zgłoszenie z prośbą o dostarczenie maseczki ochronnej. W dniach od 7 kwietnia do 1 maja 2020 roku pracownice Biura promocji otrzymały 1293 maile z prośbą o dostarczenie maseczek ochronnych dla 1566 mieszkańców Zambrowa. Maseczki były sukcesywnie roznoszone do skrzynek pocztowych przez harcerzy z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „7 Ogni”. Grupą kierował ks. Łukasz Rybiński z parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. W czasie roznoszenia maseczek harcerze otrzymywali indywidualne prośby od seniorów, którzy nie słyszeli o akcji, o dostarczenie maseczek ochronnych. W ten sposób do mieszkańców Zambrowa trafiło jeszcze 869 maseczek ochronnych.

Pozostałe maseczki zostały przekazane do:

183 szt. – Przedszkola Miejskie

100 szt.  – żłobek miejski

80 szt. – Powiatowy Urząd Pracy

40 szt. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Akcja „Bezpieczny Senior” w liczbach:

5322 – wyprodukowanych maseczek ochronnych

2435 – maseczki, które trafiły do mieszkańców

1293 – otrzymane maile

Urząd Miasta Zambrów zabezpieczył rezerwę maseczek ochronnych na zapowiadaną drugą falę epidemii w okresie jesiennym.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

foto: Łukasz Milczewski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility