Drukuj

„Cześć ich pamięci” – miejskie obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

18 kwietnia br. odbyły się w Zambrowie miejskie obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Z uwagi na pandemie covid-19 tegoroczna uroczystość miała skromny wymiar. Mimo wszystko społeczność zambrowska oddała należny hołd ofiarom pomordowanym w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940r.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. kan. dr Grzegorza Śniadacha – proboszcza parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Homilię wygłosił ks. mgr Wojciech Nitkowski, który przypomniał wydarzenia z roku 1940r. kiedy to w bestialski sposób NKWD zamordowało z motywów politycznych blisko 22 tys. polskich obywateli wziętych do niewoli i pochowało w zbiorowych, bezimiennych mogiłach.

Tuż po mszy świętej indywidualne delegacje zgromadziły się pod pomnikiem na cmentarzu komunalnym przy ul. K. H. Kulbata. Znicze i wieńce złożyli:

– Senator Marek Adam Komorowski,

– Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski, Przewodnicząca Rady Powiatu Edyta Marchelska – Groszfeld, Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Kazimierz Dmochowski,

– Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodnicząca Rady Gminy Zambrów Jolanta Wielgat,

– Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski, Proboszcz parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. kan. dr Grzegorz Śniadach.

Tego samego dnia delegacja z miejskiego magistratu w osobie: Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego oraz pracownika Urzędu Miasta Zambrów Jerzego Kossakowskiego złożyła wieniec pod tablicą pamiątkową przy ul. Ofiar Katynia.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility