Drukuj

Dyskusja lokalnej społeczności z projektantami obwodnicy Zambrowa


17 października br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Następnie głos zabrał dyrektor Podlaskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski.

Dalszą część spotkania poprowadzili generalni wykonawcy projektu firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w osobie: Dyrektor Działu Drogowego Rafał Bielicki, Główny Projektant Benedykt Bilkiewicz, Kordynator Projektu Patryk Łucki,  którzy zaprezentowali szczegółowe założenia jakie obowiązują w przypadku przygotowania tego typu dokumentacji. Następnie zaprezentowano wszystkie cztery warianty przebiegu obwodnicy Zambrowa. Największe zainteresowanie wśród licznie przybyłej społeczności lokalnej wzbudził element dyskusji nad wariantami. Wypowiadali się zarówno przedstawiciele lokalnych samorządów, politycy oraz w dużej mierze mieszkańcy Zambrowa oraz Gminy Zambrów. Padło wiele uwag dotyczących każdego z wariantów. Żaden nie okazał się zadowalający pod względem bezpieczeństwa, aspektu ekonomicznego, społecznego czy przyrodniczego. Projektanci jednak podkreślili, że na obecnym etapie prac nad dokumentacją nie ma szans na zaproponowanie innego wariantu przebiegu obwodnicy. Zmiany jakie mogłyby być dopuszczone do realizacji to dodatkowe przejazdy czy dodatkowa infrastruktura. Ze względu na fakt, iż jeden kilometr budowy drogi na dzień dzisiejszy szacunkowo wynosi 30 mln złotych, a jak wspomniał  dyrektor GDDKiA wybudowanie obwodnicy Zambrowa wpisane jest w rządowym programie do 2030 roku, to należy decyzję o jej budowie rozważyć pod kontem optymalnym dla każdej ze stron. 

Który wariant zostanie wybrany? Ta kwestia jest ciągle niewyjaśniona, ale można jeszcze mieć swój głos w tej sprawie. Do 31. 10. 2022r. można złożyć wniosek poprzez wypełnienie formularza w formie papierowej lub elektronicznej. 

>> Formularz Opinii <<

Można również zeskanować kod QR zawierający link do Formularza Opinii.

Formularz Opinii dostępny jest w wersji papierowej w pokoju 228 Urzędu Miasta Zambrów.

Formularz Opinii do pobrania w wersji PDF – >>PLIK DO POBRANIA<<

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Video M. Maciejewski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility