Drukuj

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w najbliższą sobotę. Zapraszamy

Łomżyńskie Forum Samorządowe zaprasza na cykl 24 festynów naukowych odbywającej się na terenie subregionu łomżyńskiego pod wspólna nazwą „SamoRządowe Przygody  z Nauką”.  Partnerami pikników są  samorządy należące do ŁFS i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. 

Spotkania z nauką finansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w  ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Ideą projektu jest przedstawianie współczesnej nauki społeczeństwu, udostępnianie informacji oraz wiedzy w celu uzyskania i zwiększania poparcia społeczności lokalnych dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w regionie i Polsce.

Cel: popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej, promocja nauki polskiej, szkół wyższych województwa podlaskiego, popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców ich innowacji, odkryć i dokonań – wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

W ramach festynów naukowych odbywać się będą wykłady, prelekcje i pokazy, prowadzone przez popularyzatorów nauki, ekspertów oraz wykładowców uczelni wyższych i zaproszonych prelegentów, strefy ze stanowiskami naukowymi, na których będzie można „dotknąć” nauki i wciągnąć się w jej fascynujący świat doświadczeń.

Swoją ofertę będą mogły prezentować samorządy, uczelnie, koła naukowe, studenci, instytucje i organizacje z regionu, związane z nauką i prowadzące działalność popularnonaukową np.: szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe poprzez osiągnięcia studentów, wdrożonych innowacji, zastosowanie pomysłów w przemyśle i rolnictwie, prac badawczo rozwojowych.

Tematyka festynów dotyczy wybranych ścieżek tematycznych: humanistycznej, przyrodniczej, społecznej, nauk ścisłych, artystycznej, technicznej, nauki o zdrowiu.

Udział w spotkaniach naukowych będzie najlepszą formą przekazu, w celu przybliżenia mieszkańcom różnych dziedzin nauki.

Udział w piknikach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zapraszamy cale rodziny do zabawy .

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility