Drukuj

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w Zambrowie

W minioną sobotę przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie odbył się festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” zorganizowany przez Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz Urząd Miasta Zambrów.

Na uczestników festynu czekały stoiska naukowe przygotowane przez Wyższą Szkołę Agroprzedsiębiorczości w Łomży, stoisko gastronomiczne Koła Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” ze Srebrnego Borku, stoisko firmy INTERTECH z symulatorem ładowacza, Stoisko rękodzieła Centrum Integracji Społecznej w Zambrowie, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn oraz stanowiska kreatywne z tatuażami i malowaniem twarzy.

Do dyspozycji uczestników byli również ratownicy z Grupy Ratowniczej Nadzieja, którzy zaprezentowali techniki udzielania pierwszej pomocy oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, którzy przeprowadzili pogadanki profilaktyczne z dziećmi oraz udostępnili do objerzenia wóz policyjny.

Ponadto przez całą imprezę na scenie pojawiali się: młodzi wokaliści pod kierownictwem nauczycielki SP nr 5 w Zambrowie Anny Jasińskiej, multiinstrumentalista Maciej Dmochowski wykonujący utwory na akordeonie, harmonijce i stylofonie, a także pokazy musztry oraz technik interwencji w wykonaniu uczniów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży oraz pokaz karate w wykonaniu zawodników Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin.

Spotkania z nauką finansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w  ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej, promocja nauki polskiej, szkół wyższych województwa podlaskiego, popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców ich innowacji, odkryć i dokonań – wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility