Drukuj

Gala Ambasadorów Zambrowa 2022

Dnia 19 lutego 2022r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się uroczysta inauguracja Gali Ambasadorów Zambrowa. Była to pierwsza gala z cyklu „Zasłużeni dla Miasta Zambrów”. Nagroda ta, z rąk Burmistrza miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego zostaje przyznana osobom, które poprzez swoje działanie, postawę oraz całokształt działalności przyczyniają się do umacniania idei samorządowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego czy też promowania naszego miasta w kraju i za granicą.

Uroczystość rozpoczął Cezary Witkowski, który wykonał skomponowany przez siebie hejnał naszego miasta. Kolejno po nim przed publicznością zaprezentowała się instruktorka koła baletowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Natalia Ochorodnik przy akompaniamencie utworu „Fairy tale” autorstwa absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Magdaleny Zawistowskiej.

Wręczane laureatom statuetki „Zasłużeni dla Miasta Zambrów” były projektu zambrowskiego rzeźbiarza Michała Selerowskiego. Za jej opracowanie podziękowała dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowa Marta Konopka wręczając pamiątkowy grawerton.

W terminie do 30 grudnia 2021r. do Biura Promocji Miasta Zambrów wpłynęło 5 zgłoszeń do wyróżnienia Burmistrza „Zasłużony Dla Miasta Zambrów”. Zgłoszenia zostały ocenione przez pracowników Biura Promocji pod względem formalnym. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem Burmistrz Miasta Zambrów dokonał wyboru trzech laureatów.

Pierwszą statuetkę otrzymała Teresa Szumowska.

Teresa Szumowska od wielu lat prowadzi aktywną, wielokierunkową działalność na rzecz społeczności lokalnej. Była inicjatorką i współzałożycielką powołanego w 1999 r. Stowarzyszenia „Szansa”, którego jest prezesem. Pod jej przewodnictwem Stowarzyszenie rozwinęło działalność kulturalną, wydawniczą, społeczną i socjalną, ukierunkowaną na pomoc niepełnosprawnym. Od 3 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem SHOM w Warszawie pozyskując fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia. Teresa Szumowska od 12 lat jest prezesem oddziału Polskiego Związku Niewidomych w Zambrowie.

Drugą statuetkę otrzymał Mieczysław Kaczyński.

Od 1999 roku jest Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie. To przede wszystkim dzięki staraniom i ogromnej determinacji Prezesa, Spółka w 2018 roku dostała dofinansowanie z funduszy unijnych i przeprowadziła inwestycję polegającą  na przebudowie instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. W okresie zarządzania przez Prezesa Mieczysława Kaczyńskiego, Spółka została doceniana i wyróżniana przez zewnętrzne niezależne instytucje i organizacje m.in.:

• Diamentami miesięcznika FORBES w roku 2016 r.

• przez Instytut Europejskiego Biznesu w rankingu „Efektywne Firmy 2020 Usług Komunalnych”,

• oraz została laureatem rankingu „Diamentów Forbes 2022”

Ostatnią statuetkę otrzymał Krzysztof Witkowski.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1985 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zambrowie jako nauczyciel klarnetu i saksofonu. Od roku 1993 pełni również funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Jest również inicjatorem oraz kapelmistrzem powstałej w 1997 r. Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie. W uznaniu za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne oraz działalności na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, dnia 6 lutego bieżącego roku Krzysztofowi Witkowskiemu został nadany Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wiceprezesa Rady Ministrów profesora Piotra Glińskiego.

Wręczenia statuetek dokonywał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda.

Kolejnym punktem wieczoru była część artystyczna. Przed publicznością jako pierwszy zaprezentował się Bartosz Gerguszewicz w utworze „Zambrów Zambrów”,  aranżacji Jakuba Trzcianki. Autorem tekstu piosenki jest Tomasz Filipczak, a inspiracją do napisania tego utworu była kompozycja „New York, New York”. Następnie po nim wystąpiła gwiazda wieczoru Ania Wyszkoni wraz zespołem. Występ gwiazdy zachwycił całą publiczność.

Ostatnim punktem wieczoru było wręczenie państwowych oznaczeń. Z okazji 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów wystąpił o przyznanie Złotych Krzyży Zasługi oraz Złotych i Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę.

Aktu dekoracji dokonał Senator Marek Adam Komorowski wraz z  Burmistrzem Miasta Zambrów Kazimierzem Dąbrowskim oraz Zastępcą Burmistrza Miasta Zambrów Adamem Libudą.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:                                      

Andrzej Jerzy Gniazdowski – wieloletni Przewodniczący Rady Miasta Zambrów
Bogdan Kamiński – wieloletni Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oznaczone zostały:

Janina Komorowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Jolanta Barbara Gronostajska – Sekretarz Miasta Zambrów,

Barbara Gardocka – Skarbnik Miasta Zambrów,

Halina Brulińska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Joanna Teresa Kulesza – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Edyta Łuniewska – Inspektor w Wydziale Finansowym,

Wioleta Dorota Skała – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Grzegorz Grzeszczuk – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

Po zakończonej gali na wszystkich zebranych w Foyer Małej galerii czekał tort.

K.Ferks

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility