Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych (akcja  graty z chaty)  z  terenu nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  na 2018 rok

 

Budownictwo jednorodzinne

Strefa I  obejmuje nieruchomości położone przy ulicach:

Żytnia, Podleśna, Sosnowa, Bema, Kosseckiego, Pułaskiego, Świerkowa, Podedwornego, M. Konopnickiej,  Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza,  Obwodowa, Słowackiego, Zielona, Słoneczna,  Wądołkowska, Chopina,  Moniuszki, Ogrodowa, Stokrotki,  Krótka, Lipowa, Paderewskiego,  Piłsudskiego,  Sportowa, Wiśniowa,  Białostocka,  Wyszyńskiego, Sadowa,  Papieża Jana Pawła II

 

 

Miesiąc

Rodzaj odpadów
Papier, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne,
zmieszane.
 

Popiół

 

Szkło

 

 

wielkogabarytowe

Styczeń 2,16,30 2 16
Luty 13,27 13
Marzec 13,27 13 27 27
Kwiecień 10,24 10
Maj 8,22 22
Czerwiec 5,19 19
Lipiec 3,17,31 17
Sierpień 14,28
Wrzesień 11,25 25 25
Październik 9,23 9
Listopad 6,20 6 20
Grudzień 4,18 4 18

 

Strefa II obejmuje nieruchomości położone przy ulicach:

Aleja Wojska Polskiego, Brzozowa, Nadrzeczna, Łomżyńska,  Wilsona,  Plac  Sikorskiego, Willowa,  Wodna,  Świętokrzyska,  Kościuszki,  Poświątne, Piaskowa,  Ustronna, Zaciszna,  Polna,  Rolnicza,  Grabowska, Handlowa, Jantarowa, Wąska, Raginisa, Przykoszarowa, Pogodna, Ostrowska, Młynowa, Łanowa, Polowa, Elektryczna, Mickiewicza,  Legionowa, Kościelna,  Ofiar  Katynia,  Fabryczna, Poligonowa, Mazowiecka,  Sitarska, Strzelnicza, Knapika, Targowa, Łąkowa, Ks. Krajewskiego, Wiejska, Armii Krajowej, Obrońców Zambrowa, Milenijna, Cmentarna, Kulbata, Wolska, Kolejowa, Leśników, Grunwaldzka, Magazynowa, 71 Pułku Piechoty

 

 

Miesiąc

Rodzaj odpadów
Papier, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne,
zmieszane.
 

Popiół

 

Szkło

 

 

wielkogabarytowe

Styczeń 3,17,31 3 17
Luty 14,28 14
Marzec 14,28 14 28 28
Kwiecień 11,25 11
Maj 9,23 23
Czerwiec 6,20 20
Lipiec 4,18 18
Sierpień 1,16,29
Wrzesień 12,26 26 26
Październik 10,24 10
Listopad 7,21 7 21
Grudzień 5,19 5 19

 

Budownictwo wielorodzinne

Zgodnie z regulaminem Wykonawca powinien odbierać odpady minimum dwa razy w tygodniu, z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się pojemników i nie wysypywanie się odpadów na ziemię.

Zgodnie ze stanem obecnym, aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników odpady będą odbierane

a) zmieszane

 • z 7 boksów – codziennie,
 • z 27 boksów – 3 razy w tygodniu,
 • z pozostałych 42 boksów – 2 razy w tygodniu.

b) papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, biodegradowalne – 2-3 razy w tygodniu.

Daty odbioru Wykonawca uzgodni z zarządcami nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady także po każdym zgłoszeniu zarządcy nieruchomości o przepełnianiu się pojemników.

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility