Drukuj

I finał Powiatowego Zambrowskiego konkursu “English Expert”

24 uczniów z sześciu szkół podstawowych powiatu zambrowskiego uczestniczyło w I finale konkursu języka angielskiego pod patronatem starosty zambrowskiego oraz burmistrza Miasta Zambrów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4.

W środę 14 kwietnia wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych (przeprowadzonych jednocześnie w szkołach macierzystych w dniu 24 marca) uczniowie z klas IV, V, VI, VII i VIII  przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie, pani Agnieszka Budzeń-Kozłowska oraz nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zambrowie pan Fabian Dzieżyc.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 19 maja w SP nr 4. Powiatowy konkurs „English Expert” swoje korzenie wywodzi z 15 letniej tradycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego o tej samej nazwie, ale organizowanego dla uczniów klas 4-8 tylko ze szkół Zambrowa (pełna lista laureatów w załączeniu). Na bazie doświadczeń, przy akceptacji i wsparciu Starosty Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego, Burmistrza Zambrowa Kazimierza Dąbrowskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 Ryszarda Świderskiego, organizator zdecydował się rozszerzyć zasięg terytorialny rywalizacji na cały powiat zambrowski. Po raz pierwszy finał powiatowy zaplanowany był na kwiecień 2020 roku. Chęć uczestniczenia w takiej formule konkursu wyraziło 10 szkół podstawowych z powiatu. Niestety rozprzestrzeniająca się pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie zarówno eliminacji szkolnych jak i finału. Przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych udało się zrealizować w 2021 roku  dwa etapy i „reaktywować” rywalizację o  tytuły laureatów z języka angielskiego wśród uczniów w pięciu kategoriach wiekowych na drugim etapie kształcenia języków obcych.

Warto zaznaczyć, że oprócz wymienionych wyżej fundatorów nagród z zambrowskich samorządów, do grona sponsorów konkursu dołączyła Pani Milena Orłowska, właściciel Hi! School Szkoła Językowa w Zambrowie.

Nagrody i dyplomy rozdano laureatom z miejsc 1-3. Pierwsze miejsce w kategorii klas czwartych zajęła Kornelia Gwiazdowska ze Szkoły Podstawowej nr 4. Drugie miejsce zajął Maciej Rusiecki uczeń Szkoły Podstawowej nr 3, a trzecie Maciej Pajdowski ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. W kategorii klas piątych pierwsze miejsce zajęła Amelia Murawski z SP 4, drugie Inga Chrostowska z SP 5, a trzecie Krystian Prokop z SP w Rutkach-Kossakach. Wśród finalistów z klas szóstych najlepszym okazał się Konrad Trela z SP 5, drugie miejsce zajęła Victoria Murawski z SP 4, a trzecie Adam Talacha z SP w Szumowie. W kategorii klas siódmych  pierwsze miejsce  zajął Dawid Sadowski z SP 5,  drugie Ignacy Świerżewski z SP 4, a trzecie ex aequo Hubert Chełski z SP 3 i Vanessa Legacki z SP w Szumowie. Wśród najstarszych uczniów w kategorii klas 8 zwyciężczynią została Dominika Stypułkowska z SP 5, która wyprzedziła Małgorzatę Milewską z SP 4 i Mikołaja Podbielskiego z SP w Szumowie.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do I finału konkursu „English Expert” tj.: Marcie Piłkowskiej, Bożenie Wiśniewskiej oraz Namr Rashid z SP 3; Sylwii Sakowicz, Karolinie Gawkowskiej, Justynie Olszewskiej z SP 5; Barbarze Głuszcz, Agnieszce Piórkowskiej, Tomaszowi Piórkowskiemu  z SP 4, Pawłowi Leśniewskiemu z SP w Osowcu, Katarzynie Grodzkiej z SP w Rutkach-Kossakach, Magdalenie Jasionek i Magdalenie Staniaszek z SP w Szumowie, Liczymy na dalszą współpracę,  i składamy serdeczne podziękowania wymienionym wyżej fundatorom nagród. Szczególne podziękowania składamy pani Agnieszce Budzeń-Kozłowskiej oraz Fabianowi Dzieżycowi, za przygotowanie testów do dwu etapów konkursu, a także pracę w komisji wraz z Martą Orłowską, Pawłem Leśniewskim i Magdaleną Starzyńską.

tekst: Tomasz Piórkowski

zdjęcia: Marzena Mioduszewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility