Drukuj

English Expert

24 uczniów z sześciu szkół podstawowych powiatu zambrowskiego wzięło udział w II finale konkursu języka angielskiego pod patronatem starosty zambrowskiego oraz burmistrza Miasta Zambrów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4.

W czwartek 21 kwietnia zwycięscy eliminacji szkolnych (przeprowadzonych jednocześnie w szkołach macierzystych w dniu 30 marca) uczniowie z klas IV, V, VI, VII  i VIII  przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie, pani Agnieszka Budzeń-Kozłowska oraz pani Hanna Tomaszkiewicz nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Laskowcu.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 9 maja w SP nr 4. Po raz kolejny, oprócz władz zambrowskich samorządów, w gronie sponsorów konkursu znalazła się Pani Milena Orłowska, właściciel „Hi! School Szkoła Językowa” w Zambrowie.

Nagrody rzeczowe w postaci foteli „gamingowych”, wysokiej jakości głośników i słuchawek bezprzewodowych wręczali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski i Wicestarosta Zambrowski  Jacek Murawski oraz Pani Milena Orłowska. Nagrody  i dyplomy rozdano laureatom z miejsc 1-3.

Kl.4

 1. Maja Rzodkiewicz – 53 pkt. (SP 3 w Zambrowie)
 2. Gabriel Sargsyan – 52 pkt. (SP 4 w Zambrowie)
 3. Aleksander Koda – 50 pkt. (SP w Szumowie)

 Kl.5

 1. Julia Ostrowska – 56 pkt. (SP 4 w Zambrowie)
 2. Sebastian Tabędzki – 53 pkt. (SP w Starym Zakrzewie)
 3. Filip Skarzyński – 51 pkt. (SP 3 w Zambrowie)

Kl.6

 1. Józef Gelatka – 61 pkt. (SP 5 w Zambrowie)
 2. Krystian Prokop – 47 pkt. (SP w Rutkach-Kossakach)

Kl.7

 1. Maciej Janiszewski – 66 pkt. (SP 4 w Zambrowie)
 2. Konrad Trela – 61 pkt. (SP 5 w Zambrowie)
 3. Adam Talacha – 60 pkt. (SP w Szumowie)

Kl.8

 1. Igor Pietruczak – 55 pkt. (SP w Rutkach-Kossakach)
 2. Iga Zaremba – 54 pkt. (SP 4 w Zambrowie)
 3. Hubert Chełski – 51 pkt. (SP 3 w Zambrowie)

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do II finału konkursu „English Expert” i gratuluje laureatów tj.: Namr Rashid i Marcie Orłowskiej z SP 3; Sylwii Sakowicz oraz Justynie Olszewskiej z SP 5; Joannie Ługowskiej, Agnieszce Piórkowskiej, Agnieszce Bączyk oraz Urszuli Drożęckiej z SP 4; Milenie Godlewskiej z SP w Rutkach-Kossakach; Magdalenie Staniaszek z SP w Szumowie; Halinie Przybylskiej  z SP w Starym Zakrzewie. Liczymy na dalszą współpracę  i składamy serdeczne podziękowania wymienionym wyżej fundatorom nagród. Szczególnie dziękujemy pani Hannie Tomaszkiewicz oraz Agnieszce Budzeń-Kozłowskiej za przygotowanie testów, a także pracę w komisji wraz z Namr Rashid  i nauczycielami z SP 4.

 Organizator

Tomasz Piórkowski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility