DrukujInauguracja Sezonu Kulturalnego 2021/2022 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie

W dniu 27 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się inauguracja sezonu kulturalnego 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła się od kilkunastominutowego reportażu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w poprzednim sezonie kulturalnym 2020/2021. Zaprezentowany materiał przybliżył przybyłym gościom wydarzenia kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury takie jak: konkursy, przeglądy i festiwale, przedstawienia teatralne i kabaretowe, koncerty, wernisaże w Galerii Sztuki “Labirynt”, spotkania w kawiarni “Cafe Muza” oraz działalność Regionalnej Izby Historycznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po zakończonej prezentacji reportażu rozpoczął się występ baletowy Natalii Ohorodnyk, która jest prowadzącą koła baletu w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

Następnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marta Konopka przywitała gości oraz złożyła podziękowania współpracownikom, Burmistrzowi Miasta Zambrów, Radzie Miasta Zambrów, sponsorom i mecenasom kultury. W swojej przemowie Pani Marta Konopka krótko podsumowała sezon kulturalny 2020/2021.

Później odbyło się wręczenie statuetek “Kulturalny Zambrów”, nagrody dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie dla twórców i animatorów kultury, którą otrzymał kapelmistrz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie Krzysztof Witkowski za kształcenie dzieci i młodzieży oraz za współpracę w organizacji przedsięwzięć kulturalnych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Statuetkę otrzymał również pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Włodzimierz Dąbkowski za krzewienie kultury w dziedzinie sztuki malarskiej, kształcenie dzieci młodzieży i osób dorosłych, prowadzenie pracowni malarstwa sztalugowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz Galerii Sztuki “Labirynt”.

Wręczono też dyplomy za owocną współpracę w sezonie kulturalnym 20220/2021, które otrzymali Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski oraz Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Następnie rozpoczęto artystyczną część uroczystości na której wystąpiły grupy artystyczne działające w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Zaprezentowały się grupa tańca towarzyskiego Star Dance Zambrów pod kierunkiem Marcina Tomkiela, grupy tańca nowoczesnego Dzieciaki Misiaki Talenciaki, Taka Paka, Kontrakt Skład pod kierunkiem Arkadiusza Jarosza, oraz grupa taneczna kobiet tańcząca styl Bachata Lady Style pod kierunkiem Anny Tymińskiej. Po występach tanecznych odbył się pokaz gimnastyki artystycznej grup przygotowywanych przez Lilię Grigorian, grupy mażoretek Enigma pod kierunkiem Natalii Olszewskiej ze wsparciem w dziedzinie gimnastyki artystycznej Lilii Grigorian oraz pokaz juniorek Patrycji Ladzińskiej, Patrycji Dąbrowskiej i Magdaleny Kaszubowskiej.

Zakończeniem części artystycznych i całej uroczystości był recital zespołu Amor Meus, w skład którego wchodzą Lena Gromek, Michalina Kujawa, Natalia Wojciechowska i Beata Zaręba. Po występach zaproszono gości na słodki poczęstunek w Małej Galerii.

Dominika Saniewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu