Drukuj

Inauguracja Sezonu Kultury 2017/2018

Inauguracja sezonu kulturalnego 2017/2018 Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się 25 listopada 2017 w siedzibie Centrum Kultury w Zambrowie. Gala rozpoczęła się od prezentacji wydarzeń kulturowych z ubiegłego sezonu. Następnie na scenie krótki koncert dała zambrowska skrzypaczka Natalia Wojciechowska. Również w części oficjalnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury wręczyła podziękowania za zaangażowanie oraz wsparcie w działalność Centrum Kultury dla: Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zambrów Krzysztofa Boruca oraz Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, który otrzymał pierwszy egzemplarz Kalendarza Imprez Kulturalnych w sezonie 2017/2018.

Po raz trzeci w historii inauguracji roku kulturalnego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury przyznała stypendia „Szlifujemy talenty”, które w tym roku otrzymała Natalia Wojciechowska. Nagrodę specjalną otrzymała również Sylwia Korpalska – plastyk Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, która prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży.

W części artystycznej uroczystości na scenie zaprezentowały się grupy taneczne: „Enigma” instruktorki Marii Gierasimiuk, grupy tańca nowoczesnego: formacja „Kontrakt Squat”, „Taka Paka” oraz „Kontrakt mini formacja” pod kierownictwem Arkadiusza Jarosza, grupa gimnastyki artystycznej prowadzona przez panią Lili Grigorian oraz młodzi tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego „STAR DANCE” Marcina Tomkiela.

Na zakończenie gali wystąpił polski wokalista i aktor teatralnych inscenizacji muzycznych Janusz Radek.


W minionym sezonie liczba odwiedzin Miejskiego Ośrodka Kultury sięgała 119 tysięcy 300 osób. Seanse filmowe obejrzało w tym okresie 48 146 osób. W ubiegłym sezonie kulturalnym Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie osiągnął przychód własny w wysokości 1 mln 114 tys. zł. Wskazana kwota przekazana została w całości na sfinansowanie działalności kulturalnej w Zambrowie. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie otrzymał środki na zadanie pt. „Modernizacja siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej” w Narodowym Programie Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. Na realizację tej inwestycji przyznana została dotacja w wysokości 654 tys. złotych.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility