Drukuj

INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMBROWSKIM

Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zambrowskim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (I piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 06 69

pcpr@powiatzambrowski.com

pokój 140

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

ul. Fabryczna 3 (III piętro), 18-300 Zambrów
tel. i fax. (0 86) 271 32 51

mops.zambrow@vp.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • OPS w Szumowie
  1 maja 50, 18 – 305 Szumowo,
  gm. Szumowo
  tel. 86 476 80 11
  e-mail: ops.szumowo@op.pl  

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30
 • OPS w Rutkach
  11 Listopada 7, 18 – 312 Rutki, gm. Rutki
  tel. 86 276 31 79, e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00
 • OPS w Kołakach Kościelnych
  Kościelna 1118 – 315 Kołaki Kościelne,
  tel./fax 86 270 30 39
  tel. 86 270 30 26,
  e-mail: ops@kolaki.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30
 • GOPS w Zambrowie
  Fabryczna 3A/112 (Budynek ZUS), 18 – 300 Zambrów
  tel. 86 271 46 16, e-mail: gops@ugzambrow.pl

Dni i godziny otwarcia Jednostki

 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00

Program korekcyjno- edukacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie corocznie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie – mgr Wioletta Ewa Dąbrowska, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów, pokój 140, tel. 86 271 06 69 w godz. od 7:00 do 15:00.

Poradnictwo Specjalistyczne

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie informujemy, iż osoby pochodzące z terenu powiatu zambrowskiego mogą korzystać z darmowych porad w „Punkcie konsultacyjno – informacyjnym dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych” mieszczącym się w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 142, I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Dni i godziny przyjęć specjalistów:

 • psycholog – w 1 i 3 środę miesiąca w godz. 1000 – 1200
 • radca prawny – w każdą środę w godz. 1400 – 1530
 • pracownik socjalny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500
 • specjalista pracy z rodziną od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 700 – 1500

Zapisy do w/w specjalistów pod numerem  86 271 06 69

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych skierowane jest do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy względem dzieci. Szkolenia prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie dwa razy w roku w zależności od ilości osób chętnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie osobiście lub pod numerem telefonu: 86 271 06 69.

Źródło:

Kierownik PCPR w Zambrowie
Jadwiga Krajewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility