Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie Zambrowa może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja to:

 • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów
 • Zmiana procesu produkcyjnego
 • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (wprowadzone nowelizacją Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji w dniu  24 czerwca 2020 r.)

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT– wynosi:

 • 50 % dla dużego przedsiębiorcy
 • 60 % dla średniego przedsiębiorcy,
 • 70 % dla małego i mikroprzedsiębiorcy
 • poniesionych kosztów kwalifikowanych.

NAJWYŻSZA POMOC PUBLICZNA W KRAJU

Na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej przedsiębiorca otrzymuje 15 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu.

Aby otrzymać pomoc publiczną projekt inwestycyjny musi spełnić kryteria ilościowe i jakościowe

kryterium ilościowe  – minimalne nakłady inwestycyjne, które musi ponieść przedsiębiorca w Zambrowie

 •   10 mln zł    –  duży przedsiębiorca
 •     2 mln zł    –  średni przedsiębiorca
 •     500 tyś. zł –  mały przedsiębiorca
 •     200 tyś zł –  mikroprzedsiębiorca

kryterium  jakościowe – ilość punktów dotycząca projektu inwestycyjnego do uzyskania w Zambrowie   4.

NAJNIŻSZA WYMAGANA ILOŚĆ PUNKTÓW W KRAJU

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

– firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.

– firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, m.in.: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Szczegółowy zakres działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

UWAGA!

Decyzję o wparciu nowej inwestycji na gruntach prywatnych i publicznych  wydaje 

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

ul. T. Noniewicza 49  16-400 Suwałki    ul.  A. Mickiewicza 15  19-300 Ełk

87 565 22 17     87 610 62 72

ssse@ssse.com.pl    elk@ssse.com.pl

Szczegółowe informacje: www.ssse.com.pl

Przedsiębiorców  zainteresowanych  inwestowaniem w Zambrowie  obsługuje Wydział Obsługi Inwestora w Ełku.

tel.  87 610 62 72
fax  87 610 33 53
e-mail: 
elk@ssse.com.pl   
e-mail: 
goldap@ssse.com.pl 

Accessibility