Drukuj

Jan Sebastian Bach – gwiazda, która rozbłysła po latachPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na koncert Filharmonii pt. “Poznajcie Jana Sebastiana / Jan Sebastian Bach – gwiazda, która rozbłysła po latach15 listopada o godz. 16.00.

sopran / skrzypce barokowe / klawesyn, fortepian

Jan Sebastian Bach za życia był znany i ceniony głównie jako organista i kantor, a jego geniusz kompozytorski doceniono dopiero wiele lat po śmierci. Dziś uważany jest za jednego z największych twórców muzyki barokowej. W repertuarze koncertu znajdą się najbardziej znane bachowskie utwory, jak Aria na strunie GToccata d-moll, a także fragmenty kantat, barokowe tańce, koncerty czy suity. 

Opowieść dla dzieci również osnujemy wokół postaci i dzieł wielkiego kantora z Lipska. Kiedyś i on był dzieckiem, a gdy dorósł chętnie komponował drobne utwory także dla swoich uczniów.

Wykonawcy
Karolina Róża Kowalczyk / Liza Wesołowska – sopran
Anna Małecka / Marcin Sochan – skrzypce barokowe
Stanisław Łopuszyński – klawesyn, fortepian

REPERTUAR DLA SZKÓŁ ŚREDNICH I DOROSŁYCH

1. Johann Sebastian Bach
    Allegro z Koncertu a-moll BWV 1041
    Siciliana z IV Sonaty c-moll na skrzypce i klawesyn obbligato BWV 1017
    Uwertura w stylu francuskim z Zweiter Teil der Klavierübung BWV 831:
    Courante, Gavotte I/II, Passepied I/II, Sarabande, Bourrée I/II, Gigue, Echo

2. Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni (1866–1924)
    Toccata d-moll BWV 565
3. Johann Sebastian Bach
    Aria Wenn die Frühlingslüfte streichen z kantaty Weichet nur, betrübte
    Schatten BWV 202 (sł. Ch. F. Henrici)
    Chorał Jesus bleibet meine Freude i aria Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn z kantaty Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 (sł. S. Franck)

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility