Drukuj

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia SZANSA w Zambrowie

21 września w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się święto z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia SZANSA.  Jubileusz rozpoczął się od prezentacji multimedialnej, podczas której zebrani goście mieli możliwość zapoznać się z historią oraz formami działalności organizacji. Prezentacja została ubogacona licznymi fotografiami i filmami.

W tym szczególnym dniu władze Stowarzyszenia złożyły podziękowania na ręce osób, które na co dzień wspierają jego działalność. Medale za wieloletnią współpracę otrzymały następujące osoby:

Zbigniew Jach – Przewodniczący Powiatu Zambrowskiego, Kazimierz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Zambrów, Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów, Zenona Zalewska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie, Marta Konopka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Krzysztof Sobuta – Prezes Zarządu Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej „Nadzieja” w Zambrowie, Jarosław Bagiński – przyjaciel Szansy, Anna Biała – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie, Andrzej Trochimowicz – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serce Na Dłoni”, Maria i Adam Barańscy – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Ireneusz Kaczyński – przedsiębiorca zambrowski, Bogdan Strenkowski – przedsiębiorca zambrowski, Elżbieta Bagińska – kierownik Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Janusz Kulesza – poeta zambrowski, Andrzej Gołaszewski – przedsiębiorca zambrowski, Waldemar Gawkowski – prezes Zarządu Spółki Zambrowskiego Ciepłownictwo i Wodociągi, Eugeniusz Kaczyński – przedsiębiorca zambrowski, Grzegorz Skawski – przedsiębiorca zambrowski, Grażyna Bukowska – przyjaciel Szansy Marlena Czajkowska – przedsiębiorca zambrowski oraz Kazimierz Dmochowski – członek zarządu powiatu zambrowskiego.

Podziękowania za szczególną pracę na rzecz Stowarzyszenia trafiły do następujących osób:

Wiesława Bańkowska – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Elżbieta Bieńkowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6, Urszula Bogdańska – przedsiębiorca zambrowski, Jolanta Czajkowska – przyjaciel Szansy, Bożena Frołow – długoletni pracownik Stowarzyszenia, Leszek Gregorek – przedsiębiorca zambrowski, Karolina Ilczuk – przyjaciel Szansy, Elżbieta Jakubiak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1, ks. Grzegorz Kierski – przyjaciel Szansy, Sylwia Korpalska – przyjaciel Szansy, Kazimiera Kropiewnicka – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3, Jolanta Laskowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4, Anna Lewoń – przyjaciel Szansy, Justyna Marcak – przyjaciel Szansy, Alicja Nowowiejska – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Filomena Poduch – członek grupy inicjatywnej Stowarzyszenia Szansa, Alina Przeździecka – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Marian Skibiński – przedsiębiorca zambrowski, Krystyna Trochimowicz – przyjaciel Szansy, Marcin Wądołowski – członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa oraz Monika Wiśniewska – przedsiębiorca zambrowski.

W kolejnej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, którzy złożyli na ręce Prezes Stowarzyszenia Szansa Teresy Szumowskiej życzenia oraz okolicznościowe prezenty.

Artystyczną oprawę uroczystości zapewnił Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa. Na zakończenie w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się degustacja jubileuszowego tortu.

Tekst i foto: Karolina Ilczuk

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility