Drukuj

Jubileusz 25-lecia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

W ubiegłą niedzielę, 6 lutego br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbył się jubileuszowy koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Orkiestra ta, już od dwudziestu pięciu lat działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Wydarzenie te zgromadziło liczną widownię. Na jubileuszu pojawili się m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wicestarosta Zambrowski Jacek Murawski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski, biskup łomżyński Janusz Stepnowski i dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. prał. Wojciech Nowacki.

Jubileusz rozpoczęto od wyświetlenia prezentacji multimedialnej ukazującej 25-letnią historię Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie orkiestra pod batutą Krzysztofa Witkowskiego wiązanką utworów pt. „Golden Swing” w aranżacji Steve’a McMillana zainaugurowała koncert jubileuszowy. Kolejnymi utworami, które wykonała orkiestra były m.in. „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego gdzie zaśpiewał Bartosz Gerguszewicz, a wraz z nim solo na trąbce wykonał Cezary Witkowski, „Moje serce to jest muzyk”  Ewy Bem  zaśpiewała absolwentka zambrowskiej szkoły muzycznej Weronika Ostrowska, „Seven nation army” zespołu White Stripes, „Rock around the clock” Billa Haley’a & His Comets czy też składanka utworów z bajek Disneya. Orkiestrze od wielu lat towarzyszy grupa mażoretek „Enigma” której instruktorem jest Natalia Olszewska.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje kapelmistrzowi i orkiestrze, oraz życzyli dalszych tak licznych sukcesów. Podczas uroczystości wręczono dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie oraz kapelmistrzowi działającej od 25 lat Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie  Krzysztofowi Witkowskiego srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za osiągnięcia artystyczne, pedagogiczne oraz działalność na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej.

Na finał koncertu wykonano „Marsz Radeckiego” przy którym na widownię spadło setki kolorowych balonów. Po koncercie w małej galerii czekał na wszystkich przygotowany z tej okazji tort.

K.Ferks

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility