Drukuj


Jubileusz 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych i Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Dnia 19 października 2021 roku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych. Jubileusz połączono ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia Białej Laski, który przypada na 15 października. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Bursie Szkolnej Nr 1 w Zambrowie. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz lokalnego samorządu: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański i radna Rady Miasta Zambrów Barbara Laszuk oraz przedstawiciele podlaskiego okręgu PZN: prezes Rafał Gawkowski, dyrektor Krystyna Korolczuk i główny księgowy Marcin Popiołek.  Wśród gości byli również: dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka, Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Alicja Muraczewska, kierownik Klubu Seniora Marlena Kowalczyk, prezes Fundacji Szansa Dla Ciebie Grażyna Bukowska, Przyjaciele Niewidomych oraz członkowie zambrowskiego PZN-u.

Podczas uroczystości wręczono ordery „Przyjaciół Związku PZN”.

Przyznano następujące wyróżnienia:

Odznaka Przyjaciel Niewidomych:

Maria Bauchrowicz – Tocka

Grażyna Bukowska

Ireneusz Kaczyński

Bogdan Strękowski

Złota Odznaka Honorowa:

Elżbieta Bagińska

Bożena Frołow

Barbara Kil

Srebrna Odznaka Honorowa

Aldona Malewska

Brązowa Odznaka Honorowa

Kazimiera Leśniewska

Lucyna Skarżyńska

Eugeniusz Domalewski

Joanna Szubert

Sylwia Paszkiewicz – Garczarek

Podczas uroczystości wystąpił Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa”, a na zakończenie obchodów prezes PZN Okręgu Podlaskiego Rafał Gawkowski wspólnie z dyrektor Krystyną Korolczuk zaprezentowali krótkie skecze.

Dominika Saniewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility